حساب دلاری کلیسای اسپارتا

TR 030001001582804926075002

حساب لیر کلیسای اسپارتا

TR 300001001582804926075001

بنام  Gholamhasan Rajabi Bijarkani

روش های دیگر