کتاب کسی را بر زمین پدر مخوانید برادر بهروز خانجانی ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب کسی را بر زمین پدر مخوانید ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب کسی را بر زمین پدر مخوانید

 

نوشته: بهروز صادق خانجانی

بدعتها شماره ۱

«لیکن شما آقا خوانده مشوید، زیرا استاد شما یکی است یعنی مسیح و جمیع شما برادرانید. و هیچ کس را بر زمین، پدر خود مخوانید زیرا پدر شما یکی است که در آسمان است. و پیشوا خوانده مشوید، زیرا پیشوای شما یکی است یعنی مسیح.» ( متی ۲۳ : ۸ – ۱۰ )

روح ضد مسیح در کلیسا:

در کتاب مقدّس بارها و بارها به ایمانداران اخطار داده شده که گرگان در لباس میش وارد گلّه خواهند شد. خداوند ما عیسی مسیح در این باره به ما این طور می‌گوید: «امّا از انبیاء کذبه احتراز کنید، که به لباس میشها نزد شما می‌آیند ولی در باطن گرگان درنده می‌باشند.» ( متی ۷ : ۱۵ )

پولس رسول نیز با الهامی که از جانب روح‌القدس داشت به کلیسا چنین هشدار می‌دهد: «زیرا من می‌دانم که بعد از رحلت من، گرگان درنده در میان شما درخواهند آمد که بر گلّه ترحم نخواهند نمود و از میان خود شما مردمانی خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان را در عقب بکشند. لهذا بیدار باشید …» ( اعمال ۲۰ : ۲۹ – ۳۰ )

در این دو آیه هم خداوند ما عیسی مسیح و هم پولس رسول به کلیسا اخطار می‌دهند که گرگان با لباس میش وارد گلّه خواهند شد و تنها راه برای شناخت این گرگان میش‌نما بیدار ماندن در دعا و خواندن و اندیشیدن در کلام است.

ویژگی اصلی روح ضد مسیح مخالفت با کلام خدا است و یا به قول پولس رسول گفتن سخنان کج است. امروز روش آن مار قدیمی تغییر نیافته است. او در باغ عدن نیز با یک تفسیر غلط از کلام خدا به حوّا نزدیک شد و تمام بشریّت را زیر لعنت گناه برد. امروز نیز با کمال تأسّف باید اعلام کنیم که نیش این مار قدیمی از طریق تعلیمات غلط در بسیاری از ایمانداران تزریق شده و عدّه کثیری را به مرگ روحانی نزدیک کرده است. روح ضد مسیح با هر آن چه کتاب مقدّسی و الهی است مخالفت می‌کند. این روح یک دروغگوی بزرگ و بسیار مکّار می‌باشد، او برای فریب دادن ایمانداران در یک لباس مذهبی و به صورت یک فرشته روحانی ظاهر می‌شود و با این وضعیّت بسیار زیبا و فریبنده تمام آیات کتاب مقدّس را به نفع خود تفسیر می‌کند. او به این وسیله لعنت مرگ و دوری از خدا را به ارمغان می‌آورد. شیطان آن مار قدیمی هنگامی که خداوند ما عیسی را وسوسه و آزمایش می‌کرد، گفت: «مکتوب است …» آیه ۱۲ از مزمور را استفاده کرد، ولی او این آیه را در یک چهارچوب نامشروع به کار برد و خداوند ما عیسی مسیح که کلام مجسّم شده است در پاسخ شیطان گفت: «و نیز مکتوب است …» و بدین گونه تمام قدرتهای جهنّم را به عقب‌نشینی وادار نمود و ما ایمانداران باید از این روش مسیح الگوبرداری کنیم تا بتوانیم شیطان و نیروهای او را به عقب‌نشینی وادار نماییم.

روح ضد مسیح از کلام اصیل خداوند متنفّر است، زیرا کلام اصیل خدا را می‌بندد و اجازه حرکت از او را می‌گیرد. ایمانداران حقیقی به خوبی می‌دانند که در ابتدا کلام بود و نه تفسیرهای کاذب. خدا نیازی به تفسیرهای فلسفی و الهیاتی ندارد، زیرا خدا خود، مفسّر خویش است.

پولس رسول در رساله اوّل خود به ما چنین هشدار می دهد: «و لیکن روح صریحاً می‌گوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته، به ارواح مضل و تعالیم شیاطین اصغا خواهند نمود.» ( اوّل تیموتاؤس ۴ : ۱ )

ایمانداران باید این هشدار روح‌القدس را جدی بگیرند، در این آیه از کسانی صحبت شده که از ایمان کتاب مقدّسی روی برتافته و به ارواح مضل و تعالیم شیاطین اصغا می‌نمایند. هر که در کلیسا از تعالیم اصیل کتاب مقدّسی که به وسیله الهام روح‌القدس به کلیسا داده شده فاصله بگیرد وارد قلمرو آن مار قدیمی و یا به قول پولس رسول آن فرشته نور می‌گردد. این ایمانداران فریب خورده نمی‌توانند از آفتاب عدالت که مسیح است بهرهمند شوند. بلکه از نور کاذب آن فرشته نور تغذیه می‌گردند. و این نور کاذب هر روزه این افراد فریب خورده را از کلام حقیقی خدا دور می‌کند تا جایی که نفوذ کلام الهی در زندگی آنها محو می‌گردد و این آیه از کلام خدا که می‌گوید: «و به هر قسم فریب ناراستی برای هالکین، از آنجا که محبّت راستی را نپذیرفتند تا نجات یابند. و بدین جهت خدا به ایشان عمل گمراهی می‌فرستد تا دروغ را باور کنند.» ( دوّم تسالونیکی ۲ : ۱۰ – ۱۱ ) کسانی که پیرو روح و تعلیمات کتاب مقدّس نباشند از سر بدن یعنی مسیح جدا خواهند شد و عمل گمراهی و رؤیاهای کاذب به سراغ این افراد خواهد آمد تا دروغ را باور کنند. «تا فتوایی شود بر همه کسانی که راستی را باور نکردند ، بلکه به ناراستی شاد شدند.» ( دوّم تسالونیکی ۲ : ۱۲ )

«روح ضد مسیح روح بدعت و ارتداد است.» ( دوّم تسالونیکی ۲ : ۳ ) چون از خواهش جسم پیروی می‌کند. ( غلاّطیان ۵ : ۲۰ ) و ما می‌دانیم که خواهش جسم علناً با اراده خدا مخالفت می‌کند.

حبیبان، هدف از نگارش این شرح کوتاه، اعلام اراده تغییرناپذیر خدا در کتاب مقدّس است. راه اصلی شناخت ضد مسیح در کلیسا بررسی تعالیم این روح است که توسّط معلّمان کاذب به میان قوم آورده می‌شود. فرزندان خدا باید بیدار و هوشیار باشند و هر آن چه تعلیم داده می‌شود را از فیلتر کتاب مقدّس عبور دهند. تنها تعلیمات حقیقی می‌توانند از این فیلتر رد شوند. تعلیمات غلط و شیطانی از آن عبور نخواهند کرد. زیرا مسیح فرمود، من در هستم و به همین دلیل است که آن دزد و قاتل از دیوار بالا می‌رود و نه از در. من ایمان دارم که شیطان و روح ضد مسیح نمی‌تواند از صدای خداوند تقلید کند. مسیح گوسفندان خود را می‌شناسد و گوسفندان او صدای شبان خود را می‌شناسند.

در این شرح بعضی از بدعتهای غیر کتاب مقدّسی کلیسای کاتولیک که در کتاب مکاشفه به عنوان فاحشه بزرگ نام برده شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد. باشد که این نوشته کوتاه باعث شود که فرزندان خدا بیدار شوند و برای همیشه از این نهاد غیر کتاب مقدّسی فاصله بگیرند. برکات خدا را برای خوانندگان این نوشته می‌طلبم.

«… از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.» ( اوّل یوحنّا ۳ : ۸ ) هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید.

آقا خوانده مشوید:

«لیکن شما آقا خوانده مشوید، زیرا استاد شما یکی است، یعنی مسیح و جمیع شما برادرانید …»

مطمئناً در کلیسای اوّلیّه همه به خوبی با این گفته خداوند و استاد خود آشنا بودند و به همین دلیل در تمام عهد جدید و در کلیسای اوّلیّه کسی آقا و یا خداوند خوانده نشد، بلکه وقتی به صورت ژرف کل عهد جدید را مطالعه می‌کنیم ایمانداران در هر رده یا مقامی که بودند هم دیگر را برادر یا خواهر خطاب می‌کردند. آنها می‌دانستند که مسیح گفت: «جمیع شما برادرانید.» فکر می‌کنم این آیه نیاز به توضیح زیادی نداشته باشد. دستور مسیح در این آیه صریح و شفّاف است. مسیح گفت که ما فقط حق داریم یک نفر را آقا یا خداوند خطاب کنیم و این شخص کسی نیست جز عیسی مسیح. اگر دقّت کنید مسیح در این آیه گفت: استاد شما یکی است و نه دو تا و نه سه تا، بلکه یکی. واضح‌تر از این نمی‌توان این موضوع را بیان کرد. هر که گوش شنوا دارد بشنود.

با دقّت به کل عهد جدید در می‌یابیم که نه رسولان، نه شبانان و نه مبشّرین و نه هیچ مقام دیگری در کلیسا آقا یا استاد یا خداوند خوانده نشد، بلکه در تمام عهد جدید این القاب فقط مختص مسیح است و لاغیر.

بعضیها گمان می‌کنند که سنّت خواندن خواهر یا برادر توسّط کلیسای پروتستان اختراع شده است، ولی این مطلب حقیقت ندارد. زیرا این سنّت توسّط عیسی مسیح به کلیسا سپرده شد و توسّط رسولان امین به کلیسای اوّلیّه تعلیم داده شد و در تمام کلیساهای آن زمان به اجرا درآمد. اگر کلیسایی غیر از این تعلیم دهد از سنّت مسیح و رسولان و کلیسای اوّلیّه فاصله گرفته و با اقتدار الهی باید بیان کنیم که این کلیسا وارد ارتداد شده و ایمانداران حقیقی باید رابطه خود را با این نهاد قطع کنند. این قول خداوند است.

در تمام کلیساها، کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس از این فرمان صریح مسیح سرپیچی کرده و خیلی از مقامات کلیسای خود را Mon Seingeur یعنی آقای من و یا خداوند من مخاطب می‌سازند و حتّی دست و گاهی پای این معلّمان کاذب مرتد را می‌بوسند و جالب این است که این افراد هیچ گونه اعتراض نمی‌کنند و اجازه می‌دهند مردم دست و پای آنها را ببوسند. هر تفسیری که این کلیساها برای توجیه این عمل انجام می‌دهند، دروغی بیش نیست. در کجای کتاب مقدّس پطرس، پولس، یعقوب و … از مردم خواستند دست یا پای آنها را ببوسند و یا در مقابل آنها به خاک بیفتند، تمام این چیزها تعالیم دیوها یا شیاطین است. مسیح که خداوند آسمان و زمین بود پای شاگردان خود را شست و مثل یک غلام به شاگردان خود خدمت کرد ولی این حضرات با فروتنی کاذب بر تخت می‌نشینند و مثل یک پادشاه به تمام قوم دستور می‌دهند و جالب است بدانید که این افراد خود را جانشینان پطرس و یوحنّا و پولس می‌دانند!!! داستان زندگی پطرس، پولس و یوحنّا و … به خوبی در عهد جدید به نگارش درآمده است. پولس حتّی یک ردای ساده نداشت تا زمستان را به سر برد. ( دوّم تیموتاؤس ۴ : ۱۳ ) ولی این معلّمان کاذب به قدرت سیاسی و پول اهمیّت فراوانی می‌دهند.

هر کس عهد جدید را حتّی یک بار مطالعه کرده باشد به زودی درخواهد یافت مسیحیّت حاکم در جهان با ایمان حقیقی مسیحی بسیار متفاوت است. فرزندان حقیقی خدا نمی‌توانند با این نهادهای مذهبی کمترین رابطه را ایجاد کنند و حتّی نباید به فکر مشارکت با آنها باشند. یوحنّای رسول در این رابطه از طرف خداوند به ما این طور می‌گوید: «اگر کسی به نزد شما آید و این تعلیم را نیاورد، او را به خانه خود مپذیرید و او را تحیّت مگویید، زیرا هر که او را تحیّت گوید در کارهای قبیه‌اش شریک می‌گردد.» ( دوّم یوحنّا ۱۰ – ۱۱ ) این فرمان رسولی از رسولان مسیح است و تمام ایمانداران حقیقی باید از این فرمان پیروی کنند.

یکی از صفات گرگ، خوی درندگی او است. گرگ یک حیوان خون‌آشام است، پس بی‌جهت نیست این دو نهاد مذهبی ( کلیسای کاتولیک و ارتدکس ) دست خود را در طول تاریخ به خون آلوده کرده‌اند، کلیسای کاتولیک در طول زندگی هزار ساله خود ۶۰ میلیون انسان را به قتل رسانده و شهید کرد و با کمال تأسّف باید بگویم که پروتستان‌هایی که تازگی از این نهاد جدا شده بودند و تحت تأثیر این روح بوده‌اند، از این امر مستثنی نبوده‌اند، آنها نیز دست به جنایت زدند. کلیسای کاتولیک روم در جنگ جهانی دوّم یکی از پشتیبانان اصلی هیتلر کاتولیک و موسیلینی محسوب می‌شد و در آن زمان بود که واتیکان به عنوان یک کشور به رسمیّت شناخته شد و این هدیه توسّط موسیلینی به عنوان نشانه وفاداری به کلیسای کاتولیک به پاپ تقدیم شد. بعضی از پروتستان‌ها مدّعی این هستند که کلیسای کاتولیک توبه کرده است ولی ما نشانه‌ای از توبه را در این نهاد مذهبی نمی‌بینیم. چون این نهاد هنوز بدعتهای ساختگی خود را انکار نکرده است. کلیسای کاتولیک فقط سیاست خود را تغییر داده است.

کلیسای حقیقی خدا فقط یک خداوند را به رسمیّت می‌شناسد و نام این خداوند عیسی مسیح است. پولس رسول در این رابطه به کلیسا چنین می‌گوید: «زیرا هر چند هستند که به خدایان خوانده می‌شوند، چه در آسمان و چه در زمین، چنان که خدایان بسیار و خداوندگان بسیار می‌باشند، لیکن ما را یک خدا است، یعنی پدر که همه چیز از او است و ما برای او هستیم، و یک خداوند یعنی عیسی مسیح که همه چیز از او است و ما از او هستیم.» ( اوّل قرنتیان ۸ : ۵۶ )

هیچ کس را بر زمین پدر خود مخوانید:

«و هیچ کس را بر زمین پدر مخوانید، زیرا پدر شما یکی است که در آسمان است …» آمین.

این آیه واضح و دستور مسیح در آیه، بسیار شفّاف است. شفّاف‌تر از تمام کریستالهای موجود در سراسر زمین. هر خواننده صادق کتاب مقدّس چاره‌ای جز سر تسلیم نهادن ندارد. پس چگونه امکان دارد که امروز تمام راهبان کلیسای کاتولیک پدر روحانی خطاب می‌شود و رئیس کلیسای کاتولیک پاپ خوانده می‌شود که معنی این لغت پدر است. رئیس کلیسای ارتدکس نیز پاتریاخ خوانده می‌شود که معنی آن پدر بزرگوار است. خواننده عزیز آیا به نظر شما این دو کلیسا می‌توانند همان ستون و بنیاد راستی باشند که پولس در رساله خود از آن یاد کرد؟ آیا به نظر شما در مقابل تخطّی علنی این دو گروه، مسیحیان صادق چه واکنشی باید از خود نشان دهند؟ به راستی که این دو کلیسا روی شیطان را سفید کرده‌اند و با تخطّی از این فرمان مسیح او را دوباره شلاق و مصلوب کرده‌اند. برادران و خواهرانم در مسیح، باید از این دو نهاد مرتد فاصله گرفت.

در این آیه، مسیح فرمان داده و گفت: «هیچ کس را بر زمین پدر خود مخوانید.» هیچ کس منظور نظر در این آیه شامل پاپ روم، تمام راهبان کاتولیک و تمام پاتریاخها و تمام کسانی که خود را پدران روحانی می‌دانند می‌شود. به یاد داشته باشید مسیح برای هیچ کس استثناء قایل نشده است. در کلیسای مسیح هیچ کس حق ندارد پدر خوانده شود. و اگر کسی این کار را انجام دهد از فرمان مسیح سرپیچی کرده است. و خطاب قرار دادن هر فردی در داخل کلیسا با این القاب ممنوع شده است. بی‌جهت نیست که یوحنّای رسول وقتی در رؤیا این نهاد را می‌بیند می‌گوید: «… از نامهای کفر پر بود …» ( مکاشفه ۱۷ : ۳ ) دقّت کنید یوحنّای رسول دید که این نهاد از نامهای کفر پر بود. رئیس کلیسای کاتولیک نامهای زیاد و لقبهای زیادی دارد که در ذیل به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد:

۱ – پدر مقدّس
۲ – کاهن اعظم
۳ – جانشین پسر خدا و …

تمام این القاب و اسامی که برای این رئیس به کار می‌رود کفر مطلق است. براساس نصح صریح کتاب مقدّس تنها یک کاهن اعظم داریم، کسى نیست جز عیسی مسیح و نه پاپ و نه کاردینالهای مرتد کلیسای کاتولیک.

خیلی از پروتستانهای کلیسای امروز به بهانه اتّحاد و به قول خودشان یک دلی مسیحی به این نهاد مذهبى نزدیک می‌شوند. ولی سؤال مهمی که باید از این دسته از پروتستانها پرسیده شود این است که آیا می‌شود با گرگان اتّحاد برقرار کرد؟ آیا می‌شود با مرتدین یک دل شد؟ آیا می‌شود با قاتلان شهیدان مسیحی عهد بست؟ و در آخر آیا می‌شود با روح ضد مسیح همراه شد؟

یان هوس شهید می‌گفت: لعنت بر اتّحادى که در آن حقیقت فدا شود.

مسیح فرمود: «پدر شما یکى است که در آسمان است.» دقّت کنید این پدر بر روی زمین نیست بلکه در آسمان است.

کاتولیک‌ها و ارتدوکس‌ها برای دفاع از تعلیم غلط خود به یکی از گفته‌های پولس رسول اشاره می‌کنند که گفت: «زیرا هر چند هزاران استاد در مسیح داشته باشید، لیکن پدران بسیار ندارید زیرا من شما را در مسیح به انجیل تولید نمودم.» ( اوّل قرنتیان ۴ : ۱۵ ) در این آیه پولس رسول از ایمانداران نخواسته است که او را پدر پولس صدا کنند، بلکه او موقعیّت خدمتی خود را در قبال جماعت کلیسای قرنتس بیان می‌کند. ولی همیشه در کلیسای اوّلیّه پولس را برادر صدا می‌کردند. چنان که پطرس در رساله خود می‌گوید: «… برادر حبیب ما پولس …» ( دوّم پطرس ۳ : ۱۵ ) برای رد دلایل کاتولیک‌ها و ارتدوکس‌ها یک آیه دیگر نقل می‌کنیم پولس رسول در این آیه می‌فرماید: «فرزندان عزیزم، که برایتان باز درد زایمان دارم تا مسیح در شما شکل بگیرد.» ( غلاّطیان ۴ : ۱۹ ) اگر بخواهیم از روش تفسیر کاتولیک‎‌ها و ارتدوکس‌ها پیروی کنیم می‌توانیم پولس را “مادر پولس”خطاب کنیم چون او در این آیه که خواندیم از درد زایمان صحبت می‌کند. پطرس رسول درباره رسالات پولس چنین می‌گوید: «… برادر عزیز ما پولس نیز … در نامه‌های خود … نامه‌های او شامل مطالبی است که درکش دشوار است و جاهلان و سست مایگان تحریفش می‌کنند، همان گونه که با دیگر نوشته‌های مقدّس چنین می‌کنند و این موجب هلاکتشان خواهد شد.» ( دوّم پطرس ۳ : ۱۵ – ۱۶ ) فقط در زمان پولس نبود که مردم از مطالب پولس درک نادرستی داشتند و آن را تحریف می‌کردند. بلکه امروز نیز در داخل و چه در بیرون از کلیسا کسانی هستند که سخنان این مرد خدا را درک نمی‌کنند. اگر به یاد داشته باشید در فصلهای پیش اشاره کردیم که چگونه روح ضد مسیح سخنان کج می‌گوید، این تخصّص اصلی این روح است …

مسیح گفت پدر شما یکی است. خیلی از مسیحیان امروز به راحتّی از کنار این آیات عبور می‌کنند. حتّی در بین گروه‌های پروتستان و پنطیکاستی آرام آرام به گوش می‌رسد که به رهبران خود پدر روحانی می‌گویند. باید مواظب این روح غیر کتاب مقدّسی که با لباسی زیبا به کلیسا نزدیک می‌شود، بود. متأسّفانه امروزه خیلی از پروتستان‌ها از جام زنای این فاحشه بزرگ نوشیدند و مست شدند. به همین دلیل است که خیلی از پروتستان‌ها، دیگر اعتراضی به این تعلیمات غیر کتاب مقدّسی نمی‌کنند. برای ایمانداران غیر کتاب مقدّسی تمام مسیرها به روم ختم می‌شود. ولی مسیر فرزندان حقیقی پدر به سمت روم و تعلیمات روم نیست. بلکه آنها به سمت اورشلیم آسمانی حرکت می‌کنند.

پیشوا خوانده مشوید:

«و پیشوا خوانده مشوید، زیرا پیشوای شما یکی است، یعنی مسیح …»

در نامه اوّل از هفت نامه‌ای که در کتاب مکاشفه آمده این طور می‌خوانیم: «لیکن این را داری که اعمال نقولاویان را دشمن داری، چنان که من نیز از آنان نفرت دارم.» ( مکاشفه ۲ : ۶ ) مسیح در این آیه اعلام می‌کند که از اعمال نقولاویان نفرت دارد و کسانی که مسیح خداوند را از صمیم قلب دوست داشته باشند نمی‌توانند عملاً نقولاویان را تحمّل کنند. نقولاویان چنان که از اسمشان پیدا است کسانی بودند که به دنبال تسلّط بر انسان بودند. ( مکاشفه ۲ : ۶ ) آنها می‌خواستند بر کلیسای خدا مسلّط شوند و سعی می‌کردند از طریق تعلیمات غلط خود بر قوم خدا فرمانروایی کنند و مسیح کلیسای افسس را به خاطر برخورد با این گروه تشویق می‌کند. امروز نیز هر کس بخواهد بر قوم خدا مسلّط شود و بر این قوم فرمانروایی کند مورد غضب خداوند قرار خواهد گرفت. در اینجا باید صریحاً اعلام کنیم که این افراد در مسیر نقولاویان گام برمی‌دارند و وظیفه ایمانداران راستین این است که با این جریان مبارزه کنند. هیچگاه نباید از یاد برد که کلیسای خدا یک سر دارد و این سر عیسی مسیح است. مسیح نمی‌تواند تحمّل کند که کسی بخواهد بر کلیسا مسلّط شود. اگر شخص به دلیل داشتن عطایای روح و یا به دلیل داشتن مسحی خاص احساس کند می‌تواند بر قوم خدا فرمانروایی کند فریب شیطان را خورده و در مسیر نابودی به پیش می‌رود.

کلیسای کاتولیک و ارتدوکس با ایجاد سلسله مراتبی کاذب سعی می‌کنند به قوم خدا القا کنند که باید از آنها کورکورانه اطاعت کرد و دلیل پوشیدن لباسهای خاص با رنگهای خاص نیز به این دلیل است آنها می‌خواهند یک فضای کاذب روحانی برای فریب قوم ایجاد کنند. پاپها خود را پیشوا و رئیس معرّفی می‌کنند و بر قوم خدا فرمانروایی می‌کنند، درست است که آنها خود را نیز خادمین خدا معرّفی می‌کنند، ولی بر ما پوشیده نیست که این حرف تنها برای عوام فریبی است. مسیح تنها پیشوا و سر کلیسا است و ما نمی‌توانیم اعمال و تعالیم نقولاویان این عصر را بپذیریم. باید این فریب بزرگ به تمام ایمانداران حقیقی اعلام شود، این حقیقت باید بر بامها و در پشت منبرها موعظه شود. تمام نیروهای خود را باید به کار ببندیم تا این تعالیم شیطانی و غیر کتاب مقدّسی محکوم شوند.

کلیسای کاتولیک تبدیل به محلّی شده است که روح غیر کتاب مقدّسی در آن حاکم است. براساس نبوّتهای کتاب مقدّس از این سیستم است که شخص ضد مسیح بیرون خواهد آمد تا دنیا را فریب دهد. پس عجیب نیست که کلام بدین گونه این پسر هلاکت را به ما معرّفی می‌کند: «که ظهور او به عمل شیطان است با هر نوع قوّت و آیات و عجایب دروغ و به هر قسم فریب ناراستی برای هالکین …» ( دوّم تسالونیکی ۲ : ۹ – ۱۰) بر طبق این آیات تنها کسانی که در مسیر هلاکت هستند به این شخص مرتد گوش خواهند سپرد.

دعای قلبی من این است که خدا چشم فرزندان خود را بگشاید تا وارد ظلمت نشوند، زیرا بازگشت خداوند عیسی نزدیک است.

نتیجه گیری:

«امّا در میان قوم، انبیای دروغین نیز بودند، همان گونه که در میان شما معلّمان دروغین نیز خواهند بود که پنهانی بدعتهای مهلک را خواهند آورد و حتّی سروری را که ایشان را خریده، انکار خواهند کرد و این گونه هلاکتی سریع بر خود فرو خواهند آورد. بسیاری فجور ایشان را پیروی خواهند کرد …» ( دوّم پطرس ۲ : ۱ – ۲ )

با کمال تأسّف باید اعلام کنیم که امروز این نوشته به انجام رسیده و عدّه بسیاری فریب این معلّمان دروغین را خوردند. دقّت کنید در این آیات و یا در آیات مشابه، همیشه گفته شده عدّه بسیاری فریب خواهند خورد نه عدّه کمی، چون راه ملکوت باریک است و به قول مسیح عدّه کمی می‌توانند در آن گام بردارند. ( متی ۷ : ۱۳ – ۱۴ )

خیلی از برادران و خواهران که نمی‌توانند این فریب بزرگ را باور کنند و در عین حال نمی‌خواهند به کلام صریح عیسی مسیح تن در دهند، ما را مورد انتقاد قرار می‌دهند و از ما این سؤالات را می‌کنند. آیا شما بر زمین به معلّمان خود نمی‌گویید استاد؟ آیا به پدر خود نمی‌گویی پدر؟ آیا به رئیس جمهور نمی‌گویید پیشوا؟ متأسّفانه کسانی که این سؤالات را مطرح می‌کنند خوب باب ۲۳ انجیل متی را مطالعه نکرده‌اند. در این باب مخاطبان اصلی مسیح، رهبران روحانی هستند و خطاب خداوند به خانواده یا اجتماع نیست و به همین دلیل است که او گفت: «شما آقا خوانده مشوید.» این”شما”به کلیسا و ایمانداران گفته شده است نه به مردم دنیا یا خانواده. این دستور مسیح باید در کلیسا و در بین ایمانداران رعایت شود. برای این که مسئله را درک کنید مسیح گفت: «جمیع شما برادرانید.» این رابطه برادری مربوط به خانواده روحانی است و از طریق تولّد تازه به دست می‌آید. ( یوحنّا ۱ : ۱۲ – ۱۳ ) تنها ایمانداری که تولّد تازه یافته می‌تواند در روح و راستی دعا کند و خدا را پدر خطاب کند. به همین دلیل است که در کتاب مقدّس این طور می‌خوانیم: «… اسم تو را به برادران خود اعلام می‌کنم و در میان کلیسا تو را تسبیح خواهم خواند.» ( عبرانیان ۲ : ۱۲ ) پس با توجّه به این آیه که در آن از برادران صحبت شده متوجّه می‌شویم که منظور مسیح در متی ۲۳ آیه ۸ تا ۱۰ ایمانداران هستند و این دستور مسیح شامل کلیسا و نه اجتماع بیرون است.

هر ایمانداری باید یاد بگیرد چگونه در شایستگی و مطابق کلام خدا در کلیسا رفتار نماید چون کلیسای حقیقی خدا، ستون و بنیاد راستی است. ( اوّل تیموتاؤس ۳ : ۱۵ )

در این شرح باید به صراحت تمام اعلام کنیم که در تمام کلیسای عهد جدید ( اوّلیّه ) کسی”پدر”یا”پدر مقدّس”یا”مادر”خوانده نشد و این تعلیم یک بدعت و نافرمانی علنی از فرمان عیسی مسیح است.

در ذیل بعضی از آیاتی که می‌تواند به ایمانداران درباره این شرح کتاب مقدّسی کمک کند آورده شده است:

۱ – رومیان باب ۱۶، تحیّات پولس به برادران و خواهران مختلف را می‌بینیم، ولی حتّی یک بار کسی به عنوان پدر مقدّس یا مادر خوانده نمی‌شود.
۲ – اوّل قرنتیان باب ۱ آیه ۱، سلام پولس و برادر سوستنیس آورده شده است.
۳ – دوّم قرنتیان باب ۱ آیه ۱ از تیموتاؤس به عنوان برادر نام برده شده.
۴ – دوّم یوحنّا ۱۳، از خواهر برگزیده صحبت شده.
۵ – حتّی فرشتگان از این قانون پیروی می‌کنند: مکاشفه یوحنّا ۲۲ : ۹.
۶ – رومیان ۱۶ : ۱، از خواهر ما فیبی صحبت شده است نه مادر فیبی.
۷ – اوّل قرنتیان ۱۶ : ۲۰، و …

پطرس رسول به کلیسا می‌گوید: «شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه و امّت مقدّس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید …» ( اوّل پطرس ۲ : ۹ ) پس کسی حق ندارد با تعلیمات غلط خود بر این قوم که از دیدگاه خدا محترم است، مسلّط شود. اگر کسی یا نهادی در این مسیر حرکت کند نه از روح مسیح بلکه از روح ضد مسیح پیروی می‌کند و قوم خدا باید هوشیار باشد تا مبادا به دام بیافتد.

سخن آخر:

«و خود را در محبّت خدا نگاه دارید …» ( یهودا ۲۱ )

تنها از طریق حفظ کلام خدا است که می‌توانیم در محبّت خدا بمانیم. سالها پیش یک برادر پنطیکاستی نزد ما آمده گفت: اگر دنبال کار هستید می‌توانید به کانون یوحنّا، که یک انتشارات کاتولیکی است رجوع کنید و سپس افزود آنها برای ترجمه پول خوبی می‌دهند. ما به این برادر گفتیم که: این کانون مال کاتولیک‌ها است و نمی‌توانیم با آنها همکاری کنیم، او پاسخ داد: اگر این طوری فکر کنید نمی‌توانید پول دربیاورید، و این پایان مکالمه ما بود. بعد از این پیشنهاد متوجّه شدم که خیلی از برادران پروتستان به دلیل بیکاری به این کانون مراجعه و کتابهای آنها را ترجمه می‌کنند. خیلی از خادمین کلیسا به وسیله این ترجمه‌ها آرام آرام در دام تعالیم غلط کلیسای کاتولیک افتادند تا جایی که روزی یک برادر به من گفت: کاتولیک‌ها هم تفسیر زیبایی از کتاب مقدّس دارند و ما باید به آنها احترام بگذاریم؛ و در این لحظه بود که پی بردم، مار خوش خط و خال کلیسای کاتولیک برادران و خواهران ما را نیش زده و از آن زمان به بعد رابطه کلیسای کاتولیک با پروتستان گرم شده تا جایی که کتابهای کانون یوحنّا در کتابخانه‌های کلیسای پروتستان برای فروش گذاشته می‌شد و متأسّفانه این روند تا به امروز ادامه دارد.

رهبران کلیسای پروتستان نفهمیدند که کلیسای کاتولیک چه دامی برای آنها پهن کرده است و این کتابهای تعلیمی چه بلایی بر سر تعلیم کتاب مقدّس خواهد آورد، تمام این کتابهای تعلیمی با ظرافت خاصی از طرف کلیسای کاتولیک انتخاب شده‌اند تا با یک زبان به ظاهر کتاب مقدّسی ایمانداران را به سمت تعالیم غلط کاتولیک‌ها هدایت کنند، این سیاست کلیسای کاتولیک است. در یکی از شوراهای این کلیسا یکی از کاردینال‌ها به اعظای شورا پیشنهاد داد و گفت بیایید با یک زبان دیگر با پروتستان‌ها صحبت کنیم. پس کلیسای پروتستان باید مواظب این فریب باشد.

برادر و خواهران عزیز از شما خواهش می‌کنم از این نهاد فاسد و بدعتگزار که آلوده به خون میلیونها نفر است، فاصله بگیرید. این دستور خداوند است و هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید. اکثر تعلیمات کلیسای کاتولیک غلط و غیر معتبر هستند و روح خدا از تمام ایمانداران می‌خواهد که از بابل روحانی خارج شوند تا مبادا در گناهانش شریک شوند. دعای من این است که روح راستی ما را به جمیع راستیها هدایت کند. آمین.

«من عیسی فرشته خود را فرستادم تا شما را در کلیساها بدین امور شهادت دهم …» ( مکاشفه ۲۲ : ۱۶)

دانلود کتاب کسی را بر زمین پدر مخوانید