کتاب فعل شناختن در کتاب مقدس برادر کیوان رجبی ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب فعل شناختن در کتاب مقدس ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب فعل شناختن در کتاب مقدس

 

در این کتابچۀ کوچک سعی کرده‌ام که شما خوانندۀ عزیز را بیشتر با مکاشفۀ باغ عدن ( گناه اوّلیّه ) که توسط خداوند از طریق برادر عزیزمان برانهام به انجام رسیده است آشنا کنم. ما با بررسی آیات موجود در کلام و پرداختن به اصل ریشۀ عبری آیات برای شما خواندۀ عزیز ثابت می‌کنیم که آن چه در باغ عدن به عنوان گناه اوّلیّه که در جزوۀ اغواگر مکتوب شده است، حقیقت محض می‌باشد. لذا برای تحقیق و بررسی در ابتدا به اوّلین آیۀ کلام در پیدایش ۴ : ۱ – ۲ مراجعه می‌کنیم: «و آدم، زن خود حوّا را بشناخت و او حامله شده، قائن را زایید. و گفت: مردى از یهوه حاصل نمودم. و بار دیگر برای او هابیل را زایید. و هابیل گله‌بان بود، و قائن کارکن زمین بود.» فعل شناختن در این آیه در واژه‌های عبری، انگلیسی و یونانی به قرار زیر است.


که تلفظ واژه عبری”یاو – داح”[ yaw – dah ] و تلفظ واژه یونانی”قین – اُسِ- کو”[ ghin – oce – ko ] می‌باشد. واژۀ عبری”یاو – داح”در این آیه که در متن فارسی به شناختن معنی شده است، در واقع معرف نزدیکی ( بارور و کثیر شدن ) دو زوج می‌باشد. نه به معنی آشنا شدن و تشخیص دادن کسی.

فعل عبری [ yaw – dah ] در بیشتر اوقات در عهد عتیق برای عمل نزدیکی دو زوج و یا این که عدم نزدیکی دختری باکره به منظور اثبات پاکی او استفاده می‌شده است. هم چنین است در پیدایش ۴ : ۱۷ «و قائن زوجۀ خود را شناخت. پس حامله شده، خنوخ را زایید. و شهرى بنا می‌کرد، و آن شهر را به اسم پسر خود، خنوخ نام نهاد.» در این آیه هم، باز از همین فعل عبری استفاده شده است. که نشان می‌دهد قائن با همسرش به جهت باروری نزدیک شده است. جالب است که در هر دو آیۀ بالا بعد از فعل شناختن، مسئلۀ حامله شدن هم به دنبال آن مطرح شده است.

و باز در پیدایش ۴ : ۲۵ «پس آدم بار دیگر زن خود را شناخت، و او پسرى بزاد و او را شیث نام نهاد، زیرا گفت: خدا نسلى دیگر به من قرار داد، به عوض هابیل که قائن او را کشت.» و در پیدایش ۱۹: ۵ – ۸ «و به لوط ندا در داده، گفتند: آن دو مرد که امشب به نزد تو درآمدند، کجا هستند؟ آنها را نزد ما بیرون آور تا ایشان را بشناسیم. آنگاه لوط نزد ایشان، به درگاه بیرون آمد و در را از عقب خود ببست و گفت: ای برادران من، زنهار بدی مکنید. اینک من دو دختر دارم که مرد را نشناخته‌اند. ایشان را الآن نزد شما بیرون آورم و آن چه در نظر شما پسند آید، با ایشان بکنید. لکن کاری بدین دو مرد ندارید، زیرا که برای همین زیر سایه سقف من آمده‌اند.» ببینید باز در این آیات فعل عبری [ yaw – dah` ] استفاده شده است.

همچنین در پیدایش ۲۴ : ۱۶«و آن دختر بسیار نیکو منظر و باکره بود، و مردی او را نشناخته بود.»

و در اوّل سموئیل ۱: ۱۹«و ایشان بامدادان برخاسته‌، به حضور خداوند عبادت کردند و برگشته، به خانه خویش به رامه آمدند. و الْقاَنه زن خود حَنّا را بشناخت و خداوند او را به یاد آورد.»

و متی ۱ : ۲۴- ۲۵ «پس چون یوسف از خواب بیدار شد، چنان که فرشته خداوند بدو امر کرده بود، به عمل آورد و زن خویش را گرفت و تا پسر نخستین خود را نزایید، او را نشناخت؛ و او را عیسی نام نهاد.» در تمامی این آیات نیز باز همین فعل استفاده شده است. امّا جالب است که بدانیم در پیدایش ۴۲ : ۸ فعل شناختن به کار برده شده در متن، از ریشۀ عبری دیگری‌ است که به معنی آشنایی و تشخیص دادن است. حال به آیه نگاه کنیم: «و یوسف برادران خود را شناخت، لیکن ایشان او را نشناختند.» با ملاحظه به فعل عبری شناختن در این آیه متوجّه می‌شویم که این فعل هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ ساختار نوشتاری کاملاً با افعال قبلی در تضاد می‌باشد. و هم چنین در هوشع ۸ : ۲ و ۴ «۲ اسرائیل نزد من فریاد می‌نمایند که ای خدای ما تو را می‌شناسیم.» و «۴ ایشان پادشاهان نصب نمودند، امّا نه از جانب من سروران تعیین کردند،‌ امّا ایشان را نشناختم. نقره و طلای خویش بتها برای خود ساختند تا منقطع بشوند.»

با ملاحظه به متن عبری آیات ما متوجّه می‌شویم که واژگان عبری در آیات فوق از قرار زیر می‌باشد: و تلفظ آن”ناو – کار” [ naw – kar ] می باشد. که کلاً با واژۀ عبری افعال بالاتر در تضاد معنی‌ای می‌باشد. در این کتابچۀ هر چند کوتاه سعی کردم تا به آن دسته از دوستانی که با اصرار تأکید می‌نمایند که فعل شناختن (  [ yaw – dah ] )در آیۀ پیدایش ۴ : ۱ اصلاً به معنی باروری و نزدیکی نیست از طریق خود کلام ثابت کنم که نظریۀ ایشان اشتباه می‌باشد و جا دارد که در خصوص گناه اوّلیّه در باغ عدن در همین جا مقایسه‌ای تحقیقی میان آیات پیدایش ۴ : ۱ – ۲ و ۲۵ نماییم تا موضوع برایمان واضح‌تر گردد. پس یک بار دیگر به آیات نگاه می‌کنیم.

«۱و آدم، زن خود حوّا را بشناخت و او حامله شده، قائن را زایید. و گفت: مردى از یهوه حاصل نمودم. ۲ و بار دیگر برای او هابیل را زایید. و هابیل گله‌بان بود، و قائن کارکن زمین بود … ۲۵ پس آدم بار دیگر زن خود را شناخت، و او پسرى بزاد و او را شیث نام نهاد، زیرا گفت: خدا نسلى دیگر به من قرار داد، به عوض هابیل که قائن او را کشت.»

اگر خوب به آیات نگاه کنیم می‌بینیم که قبل از فعل شناختن واژۀ”بار دیگر”در این آیات کاملاً کلمۀ کلیدی است که نباید به راحتی از کنار آن عبور نمود. چون همۀ ما معتقدیم که تمامیِ کلام به الهام خداست. «تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است.» ( دوّم تیموتاؤس ۳ : ۱۶ ) و خداوند هرگز بی‌دلیل چیزی را در کلامش مکتوب نمی‌کند. با توجّه به آیۀ ۲ ما می‌بینیم که بعد از واژه”بار دیگر”فعل بشناخت [ yaw – dah ] به کار برده نشده است. امّا دقیقاً این مسئله در آیه ۲۵ برعکس است؛ یعنی ما به وضوح می‌توانیم ببینیم که واژۀ بار دیگر در کنار فعل بشناخت [ yaw – dah ] به کار برده شده است. یعنی واژهای بار دیگر در این آیات هر کدام معانی خاص خودشان را دارا می‌باشند. و ما نمی‌توانیم بلافاصله بعد از واژۀ بار دیگر در آیۀ ۲ فعل بشناخت را خودمان اضافه کنیم، چون اگر قرار بود چنین اتّفاقی بیفتد خود خداوند این عمل را به انجام می‌رساند؛ پس لازم است که به کلام خدا چیزی نیفزاییم. لذا با توجّه به بافت آیات ما متوجّه می‌شویم که آدم در پیدایش باب ۴ : ۲ دوباره حوّا را نشناخت بلکه همان شناختن اوّل در آیۀ ۱ برای تولّد هابیل کافی بود. و واژۀ بار دیگر در آیۀ ۲ فقط نشان دهندۀ توأمان بودن دو فرزند است که با یک بار شناختن آدم از حوّا در ابتدا قائن و بار دیگر هابیل به دنیا آمد. هر چند که با توجّه به آیات دیگر کلام ما معتقدیم که قائن اصلاً فرزند آدم نیست. بلکه او از آمیزش مار با حوّا به وجود آمده است.

امّا مسئلۀ شیث کاملاً با نزدیک شدن دوبارۀ آدم به حوّا همراه می‌باشد. چون آیه به ما می‌گوید که آدم زن خود حوّا را بار دیگر شناخت و این موضوع به وضوح قابل رؤیت است. البته لازم است که به شما خوانندۀ محترم پیشنهاد کنم که اگر جزوۀ اغواگر را در اینباره مطالعه نکرده‌اید حتماً به جهت روشن شدن مسئله آن را در دستور مطالعات خود قرار دهید تا تمامیّت موضوع برایتان روشن گردد. امیدوارم که در این کتابچه کوچک موضوع اصلی، که فعل شناختن بود را برایتان باز کرده باشم و امید دارم که به این هدف خود دست یافته باشم و آرزوی من این است که کلام ناب خداوند به تمامی اقصای زمین در این واپسین لحظات زمان برسد. به امید آن روز، آمین.

برادر کوچک شما در خداوند: کیوان رجبی

دانلود کتاب فعل شناختن در کتاب مقدس
دانلود جهت چاپ
دانلود جلد