کتاب عیسی مسیح نمونه کامل ما است ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب عیسی مسیح نمونه کامل ما است ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب عیسی مسیح نمونه کامل ما است

 

عیسی مسیح نمونه کامل ما است. او با باجگیران غذا می‌خورد و با آنان دوستی می‌کرد ولی این دوستی به این معنا نبود که او تحت تأثیر آنان و گناهان آنان قرار می‌گرفت بلکه او خودش باعث تغییر جهت زندگی این باجگیران می‌شد. او با محبّت ولی با ایستادن بر راستی تأثیر شگفت انگیزی بر زندگی مردم داشت.

عیسی مسیح در زمان خدمتش بر زمین با دو گروه مهم و با نفوذ در میان قوم اسرائیل رو به رو بود. این دو گروه فریسیان و صدوقیان نامیده می‌شدند. فریسیان افرادی بودند که واقعاً مردان کلام خدا بودند. این افراد خود را وقف حفظ کردن کلام خدا کرده بودند و تمام عهد عتیق را که شامل کتابهای اشعیا، ارمیا، حزقیال، و تثنیه نیز می‌شد حفظ کرده بودند.

نباید این تصور غلط در ما باشد که تمام فریسیان بد بودند. بعضی از آنها مردان خدا ترس و متقی بودند. در میان فریسیان افرادی مانند نیقودیموس و مسیحیان فریسی در کلیسای اوّلیّه و پولس‌ها را می‌بینیم.

نباید فراموش کنیم که نصف عهد جدید را کسی نوشته که خود فریسی بوده. «من مرد یهودی هستم، متولّد طرسوس قیلیقیه، امّا تربیت یافته بودم در این شهر در خدمت غمالائیل و در دقایق شریعتِ اجداد متعلّم شده، درباره خدا غیور می‌بودم، چنان که همگی شما امروز می‌باشید.» ( اعمال ۲۲ : ۳ ) ، «چون پولُس فهمید که بعضی از صدوقیان و بعضی از فریسیان‌اند، در مجلس ندا در داد که: ای برادران، من فریسی، پسر فریسی هستم و برای امید و قیامت مردگان از من بازپرس می‌شود.» ( ۲۳ : ۶ )

تعالیم فریسیان، تعالیمی نبود که مسیح با آنها مخالف باشد. مسیح مخالف اعمال آنها بود که ریاکارانه و خودپسندانه بود. «گفت: کاتبان و فریسیان بر کرسی موسی نشسته‌اند. پس آن چه به شما گویند، نگاه دارید و به جا آورید، لیکن مثل اعمال ایشان مکنید زیرا می‌گویند و نمی‌کنند.» ( متی ۲۳ : ۲ – ۳ )

همه کارهای فریسیان نیز در مخالفت با مسیح نبود، آنها گاهی مسیح را به صرف شام دعوت می‌کردند و از مصاحبت با او لذّت می‌بردند. «و یکی از فریسیان از او وعده خواست که با او غذا خورد. پس به خانه فریسی درآمده بنشست.» ( لوقا ۷ : ۳۶ ) «و هنگامی که سخن می‌گفت یکی از فریسیان از او وعده خواست که در خانه او چاشت بخورد. پس داخل شده بنشست.» ( لوقا ۱۱ : ۳۷ ) «و واقع شد که در روز سَبَّت، به خانه یکی از رؤسای فریسیان برای غذا خوردن درآمد و ایشان مراقب او می‌بودند،» ( لوقا ۱۴ : ۱ )

و یک بار نیز حتّی به مسیح نسبت به یک خطر هشدار دادند. «در همان روز چند نفر از فریسیان آمده به وی گفتند: دور شو و از اینجا برو زیرا که هیرودیس می‌خواهد تو را به قتل رساند.» ( لوقا ۱۳ : ۳۱ )

امّا اشکال فریسیان چه بود؟ اشکال در اینجا بود که آنها کوچک‌ترین چیزها را مهم کرده بودند و چیزهای مهم را کوچک شمرده بودند، همان طورکه مسیح در مورد آنها می‌گوید: «ای راهنمایان کور که پشه را صافی می‌کنید و شتر را فرو می‌برید!» ( متی ۲۳ : ۲۴ ) و در ضمن خیلی در رفتارشان نسبت به مردم حالت قضاوت و داوری را داشتند و آنها را محکوم می‌کردند و خشن بودند. یک نفر فریسیان را به هفت نوع تقسیم کرده است:

۱ – فریسی متظاهر: که کارهای نیکوی خود را در حضور مردم انجام می‌دهد.

۲ – فریسی خواهان تمجید: که مایل است دوستانش کارهای خوبش را بدانند و از او تعریف کنند

۳ – فریسی کور: که بر اثر اصابت به دیوار خود را زخمی می‌سازد زیرا برای این که مثلاً از دیدن زنی اجتناب نماید چشمهای خود را می‌بندد.

۴ – فریسی ترسو: که در موقع راه رفتن سر خود را پایین می‌اندازد تا مناظر وسوسه انگیز را نبیند.

۵ – فریسی حسابگر: که همیشه کارهای خوب خود را می‌شمارد تا بداند از کارهای بدش بیشتر است یا نه.

۶ – فریسی خدا ترس: که مانند ایّوب واقعاً عادل بود.

۷ – فریسی خدا دوست: مانند ابراهیم.

امّا برگردیم به حالت قضاوت و داوری خشن فریسیان. واقعاً این روحیه را چه می‌توان نامید. روحیه‌ای که امروزه نیز در خیلی جاها حاکم است و نه فقط در بین بی‌ایمانان بلکه در میان اعضای کلیساها نیز دیده می‌شود. چقدر اتّفاق افتاده عضوی را که در یک ضعف است سرکوب کرده‌ایم و گفته‌ایم در گناه است یا دیو دارد ولی هیچ کمکی در پیروزی بر ضعفش به او نکرده‌ایم. چقدر اتّفاق افتاده به شبان کلیسا نصیحت کرده‌ایم که چنین اشخاص را از کلیسا بیرون کن، چون باعث ضعف کلیسا می‌شوند. آیا این همان روحیه فریسی‌گرانه نیست؟ آیا مسیح با ما چنین رفتار کرد؟ چیزی که در فریسیان کم دیده می‌شد، رحمت و محبّت بود. آنها فراموش کرده بودند که خدا رحمت می‌خواهد و نه قربانی. چقدر زیباست این گفته پولس رسول که می‌گوید: «در محبّت پیروی راستی نموده …» آیا ما در محبّت، راستی را پیروی می‌کنیم؟ یا در روحیه تلخ و داوری کننده فریسی هستیم.

از طرف دیگر گروه دیگری را مشاهده می‌کنیم. این گروه صدوقیان نام داشتند. احتمال می‌رود که اسم صدوقی از کاهن زمان داوود و سلیمان پادشاه یعنی صادوق گرفته شده، ولی بعضی نیز می‌گویند از کلمه عبری”صادیق”که به معنای عادل می‌باشد، گرفته شده. این گروه بی‌دین و لامذهب بودند و به آداب و رسوم یونانی از خود تمایل نشان می‌دادند. آنها به فرشتگان و زندگی بعد از مرگ اعتقاد نداشتند. تعداد آنها زیاد نبود امّا از ثروت و نفوذ قابل توجّه‌ای برخوردار بودند و تا اندازه زیادی کنترل شورای سنهدرین که شورای رهبران یهود بود، را در دست داشتند.

در عهد جدید اشاره‌ای به صدوقیان نشده که ایمان آورده باشند. آنها از این که مسیح بساط صرّافان و فروشندگان در هیکل را بهم ریخت خیلی خشمگین شده بودند. آنها هیچ نگران مذهب نبودند و فقط در پی قدرت و مقام بودند. آنها زندگی سازشکارانه‌ای داشتند و هیچ کس را نمی‌خواستند ناراحت کنند و با سازش با همه در پی قدرت بودند. شاید این خیلی شبیه فلسفه روانشناسی قرن حاضر است که می‌گوید، بگذار قضاوت نکنیم و همه را قبول کنیم و محبّت کنیم. این نوع روحیه که نسبت به همه به قیمت از دست رفتن و قربانی شدن راستی، محبّت کنیم، محبّت واقعی نیست.

یوحنّای رسول در رساله دوّمش می‌نویسد که بسیار مسرور شدم چون که بعضی از فرزندان تو را یافتم که در راستی رفتار می‌کنند. برای یوحنّای رسول مهم بود که ما در راستی رفتار کنیم و نه در سازش با گناه. چقدر اتّفاق می‌افتد که شبانان در کلیساها به خاطر طمع ثروت و داشتن عضو ثروتمند، از توبیخ و نصیحت ثروتمندانی که بلند پروازی می‌کنند کناره می‌جویند. چقدر اتّفاق می‌افتد که افراد در کلیساها گناه را نادیده می‌گیرند تا مبادا عضوی ناراحت شود و از کلیسا برود. این نیز طرف دیگر سکه است که باید در نظر داشت.

عیسی مسیح نمونه کامل ما است. او با باجگیران غذا می‌خورد و با آنان دوستی می‌کرد ولی این دوستی به این معنا نبود که او تحت تأثیر آنان و گناهان آنان قرار می‌گرفت بلکه او خودش باعث تغییر جهت زندگی این باجگیران می‌شد. او با محبّت ولی با ایستادن بر راستی تأثیر شگفت انگیزی بر زندگی مردم داشت. بگذارید ما هم مانند خداوندمان با ایستادن بر راستی حتّی گاهی اوقات پیروان از دست بدهیم ولی در ضمن زمانی هم باشد که با چشمان با محبّتمان پطرس‌های منکر را چنان جذب کنیم که تا آخر عمر مسیح را پیروی کنند. بین محبّت و راستی همیشه افراط و تفریطهای زیادی شده ولی بگذارید امروز از خداوند بخواهیم که ما را چنان عوض کند که مانند او در محبّت پیروی راستی کنیم.

دانلود کتاب عیسی مسیح نمونه کامل ما است