کتاب تولد تازه و تعمید روح‌القدس برادر اوالد فرانک ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب تولد تازه و تعمید روح‌القدس ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب تولد تازه و تعمید روح‌القدس

 

تولد تازه
و
تعمید روح‌القدس

مأخذ: کتاب زمان نزدیک است
اوالد فرانک

امروزه بسیاری از ایمانداران اطلاعات روشنی راجع به مفهوم تولد تازه و تعمید روح‌القدس ندارند، دانستن مطالبی که افرادی چون ناکس ( Knox )، مودی ( Moody )، تیلور ( Taylor ) و دیگر خادمان خدا در این خصوص عنوان کرده‌اند نمی‌تواند مرجعی نهایی برای ایمانداران باشد، بلکه لازم است تا به آن چه که به وضوح در کتاب مقدّس آمده است توجه نماییم.

برای درک مفهوم تعمید روح‌القدس باید آیات موجود در عهد عتیق و عهد جدید را در این مورد در کنار یکدیگر قرار دهیم. اگر نبوتی که یوئیل راجع به این موضوع داشت را در نظر نگیریم در واقع گام نخست را در جهت درک این مهم برنداشته‌ایم چنان چه به سخنان خداوند و رسولان در این زمینه توجه نکنیم ایمانمان فاقد اساس کتاب مقدّسی است، جای دارد تا از خود بپرسیم که پطرس هنگام افاضه‌ی روح‌القدس در روز پنطیکاست چه کرد؟ او ابتدا مستمعین را به نبوت یوئیل ارجاع داد و به این وسیله مبنای تعلیم خود را چنان پایه ریزی کرد که مردم بتوانند آن رخداد را از منظر کتاب مقدّس بنگرند.

خداوند ما، عیسی مسیح، در یوحنا ۳ : ۳ گفته است: «آمین آمین به تو می‌گویم اگر کسی از سر نو مولود شود، ملکوت خدا را نمی‌تواند دید.» پطرس رسول نیز در همین راستا نوشت: «از آنرو که تولد تازه یافتید نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابد باد باقی است.» ( اول پطرس ۱ : ۲۳ ). خداوند عیسی مسیح با عمل روح مولود گردید و در جسم به عنوان پسر خدا تجلی یافت؛ سپس روح‌القدس از آسمان بر او نازل گشت ( یوحنا ۱ : ۲۹ – ۳۴ ). بدین ترتیب او خدمت خود را با هدایت روح‌القدس آغاز کرد و آن چه را که از پیش درباره‌اش اخبار شده بود محقق ساخت. ( اعمال ۱ : ۳۷ – ۳۸ ). ما نیز باید از بذر فسادناپذیر کلام خدا زاده شویم و خداوند عیسی را به عنوان منجی خویش بپذیریم و قبول کنیم که حیات در خون است. از این رو است که مسیح، بره‌ی خدا، رنج کشید و خونش به جهت کفاره‌ی گناهان بشر ریخته و راه آشتی بین انسان و خدا مهیا شد. چنین شد که طریقی فراهم آمد تا حیات الهی وارد وجودمان گردد.

برادر برانهام در موعظه‌ای با عنوان”تأثیری بر دیگری”( Influence on one another ) آشکارا این مسئله را مطرح کرده است: پس بر شما است که کتب را تفتیش کنید تا از صحت و سقم آن مطلب یقین حاصل کنید. همان طور که برایتان تعریف کردم چندی پیش شخصی به من گفت: برادر برانهام، اگر اشتباه نکنم شما یک جیزس اونلی ( Jesus only ) هستید؟ در جواب گفتم اشتباه می‌کنید، من از این فرقه نیستم. او گفت: چرا با این وجود به نام عیسی تعمید می‌دهید؟ پاسخ دادم. این درست است، اما دلیل نمی‌شود که جیزس اونلی ( Jesus only ) باشم. آنها تعمید تازگی می‌دهند و من به چنین تعلیمی معتقد نیستم. من اعتقاد ندارم که صرف تعمید به نام عیسی مسیح گناهان انسان پاک می‌شود، چون پطرس گفته است که اول توبه کنید؛ یعنی راه خود را عوض نمایید چون در مسیری نادرست پیش می‌رفتید. توجه کنید، بازگشت نمایید و این بازگشت را با تعمید، به دیگران نشان دهید. من اعتقاد ندارم که تولد تازه، همان تعمید روح‌القدس است، در قدم اول مهم نیست که تعمید روح‌القدس بیابیم بلکه ابتدا باید از نو مولود شویم، خون مسیح باعث تجلی تولد تازه در زندگی ما می‌گردد هنگامی که ایمانداری تعمید روح‌القدس یابد وارد بدن می‌شود، اما تولد تازه از طریق خون شکل می‌گیرد …

همان روح‌القدس که ما را به سمت توبه سوق می‌دهد و باعث تجلی تولد تازه در زندگیمان می‌شود، قدرت خدمت را نیز به ایمانداران عطا می‌کند. روح‌القدس همان مسح و مهر الهی در زندگی ایماندار می‌باشد. «اما او که ما را با شما در مسیح استوار می‌گرداند و ما را مسح نموده است، خدا است. که او نیز ما را مهر نموده و بیعانه‌ی روح را در دلهای ما عطا کرده است.» (دوم قرنتیان ۱ : ۲۱ – ۲۲)

البته ممکن است که جمع کثیری دارای مسحی آسمانی باشند، لیکن تنها برگزیدگانند که به واسطه‌ی روح خدا مهر می‌شوند: «چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدّس و بی عیب باشیم … و در وی شما نیز چون کلام راستی، یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، از روح قدوس وعده مختوم شدید.» ( افسسیان ۱ : ۴ و ۱۳ )، «زیرا همه‌ی کسانی که از روح خدا هدایت می‌شوند، ایشان پسران خدایند. از آنرو که روح بندگی را نیافته‌اند تا باز ترسان شوید بلکه روح پسر خواندگی را یافته‌اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا می‌کنیم.» ( رومیان ۸ : ۱۴ – ۱۵ ).

چنان که برای یک زایش طبیعی، یک نطفه لازم است، به همان ترتیب برای تولد روحانی نیز یک بذر یا ذریت روحانی نیاز می‌باشد که این بذر همانا کلام خدا است. روح‌القدس در محلی که کلام حقیقی کاشته شده باشد حضور می‌یابد و به آن بذر، حیات می‌بخشد: «نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی‌ای که از روح‌القدس است که او را به ما به دولتمندی افاضه نمود، به توسط نجات دهنده‌ی ما عیسی مسیح.» ( تیطس ۳ : ۵ – ۶ ).

وعده‌ی روح‌القدس برای تمامی ایمانداران است. خداوند عیسی قبل از صعود به شاگردان خویش چنین وعده داده؛ «و شما شاهد بر این امور هستید. و اینک، من موعود پدر خود را بر شما می‌فرستم، پس شما در شهر اورشلیم بمانید تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته شوید.» ( لوقا ۲۴ : ۴۸ – ۴۹ )

او پس از اعلام مأموریت باشکوه کلیسا وعده داد که ایمانداران را به قوت آسمانی بیاراید: «ولیکن چون روح‌القدس بر شما می‌آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و ساهره و تا اقصای جهان.» (اعمال رسولان ۱ : ۸)

شاید از خود بپرسید از کجا بدانم که تعمید روح‌القدس را دریافت کرده‌ام؟ وقتی که روح‌القدس در شما ساکن شود دیگر جای شکی باقی نخواهد گذاشت. ثمره‌ی روح را به بار می‌آوریم و همان نتایجی را حاصل می‌کنیم که شاگردان در اعمال رسولان از خود نشان دادند. در این خصوص یک اصل مهم وجود دارد و آن گونه که افراد تعمید روح‌القدس یافته در روز پنطیکاست با یک تجربه‌ی مافوق‌الطبیعه متوجه وقوع این رویداد در زندگیشان شدند، ما نیز باید تجربه‌ای مافوق‌الطبیعه داشته باشیم. صحبت بر سر این نیست که یک، دو یا سه تجربه داشته باشیم بلکه مهم تطابق این تجربیات با خط مشی کتاب مقدّس است، هیچ مسیحی راستینی به تجربیات محدود اکتفا نخواهد کرد، بلکه پیوسته مشتاق است تا عمل روح بیش از پیش در زندگیش تجلی یابد.

برادر برانهام این مسئله را چنین خلاصه می‌کند: … هنگامی که به خداوند عیسی ایمان آورید وارد تولد تازه می‌گردید. وقتی به خدا ایمان آورید فکر جدید و حیات تازه را دریافت خواهید کرد، اما هنوز تعمید روح در کار نیست. آیا متوجه می‌شوید؟ وقتی که ایمان می‌آورید از تولد تازه برخوردار شده، حیات جاودانی را دریافت می‌کنید؛ این هدیه توام با فیض خدا است. شما این هدیه‌ی الهی را می‌پذیرید. آیا متوجه می‌شوید؟ در کلام خدا آمده است، «هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده‌ی من ایمان آورد صاحب حیات جاوید خواهد شد.» ( یوحنا ۵ : ۲۴ )، چون او صاحب بقا است. این مفهوم تولد تازه است. تولد تازه، تجلی ایمان شما است؛ بدین معنی که زندگی شما سمت و سویی جدید به خود گرفته است.

تعمید روح‌القدس شما را وارد بدن مسیح می‌کند که در آنجا عطایای لازم جهت انجام خدمت قرار دارند. شما نسبت به گذشته مسیحی‌تر نمی‌شوید، بلکه وارد بدن می‌گردید تا از عطایا برخوردار شوید. آیا متوجه می‌شوید؟ «به یک روح …» ( اول قرنتیان ۱۲). همه‌ی ما در یک بدن تعمید یافته‌ایم. پولس گفت که در بدن عطایای مختلفی وجود دارد، او از عطایای نه گانه سخن گفته است. شما باید در بدن تعمید یابید تا از یکی از این عطایا بهره‌مند شوید. این طبیعت بدن است، لیکن به محض این که ایمان می‌آورید صاحب حیات جاوید می‌شوید و آن وقت مسیحی هستید. البته اگر تظاهر نکرده و حقیقتاً به خداوند عیسی ایمان آورده باشید و او را به عنوان منجی خود بپذیرید. در آن زمان است که از نو متولد شده، صاحب حیات جاوید می‌گردید و خدا وارد شما می‌شود.

فرزند حقیقی خدا برای هماهنگ شدن ایمانش با کلام، در حضور پدر آسمانی خود می‌ماند و آن وقت است که بر حسب وعده از تجلیات روح برخوردار می‌شود. پولس رسول در بابهای دوازدهم الی چهاردهم رساله‌ی اول قرنتیان از عطایای نه گانه‌ی روح سخن می‌گوید. یک ایماندار مسیحی باید برای برخوردار شدن از این عطایا غیرت داشته باشد. با یافتن عطایا دیگر نیازی به بحث نیست بلکه سلامتی الهی و اطمینان کامل در زندگیمان حاکم شده و روح خدا بر روح ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم. دیگر زمان آن فرا رسیده است که دعا کنیم تا خدا وجودمان را به واسطه‌ی عمل روح‌القدس تازه گرداند و به خلقتی جدید در عیسی مسیح تبدیل کرده، از قوت اعلى لبریز نماید. تنها بدین شکل است که پسران و دختران خدا در زمانهای آخر خواهند درخشید.

سه تجربه‌ی عادل شمردگی، تقدیس و تعمید روح‌القدس روند تولد تازه را کامل می‌کنند. این گونه است که هنگامی که خدا بخواهد عملی را به انجام رساند ظروف برگزیده‌ی او جهت استفاده در زمان و مکان معین آماده خواهند بود. در عین حال همواره باید مواظب بود تا خودمان از عطایای روح‌القدس استفاده نکنیم، بلکه اجازه دهیم تا در این مسیر روح خدا ما را هدایت کند و رسالت عیسی مسیح را از طریق ما متجلی نماید.

برادر برانهام در خصوص حرکت روح‌القدس در کلیسای خدا می‌گفت: کلیسا در پنطیکاست بنیان گذاری شد و از آنجایی که خدا نامحدود و لایتغیر است، کلیسای او نیز باید همان باشد که در آغاز راه بود. آیا شما این مطلب را می‌پذیرید؟ کلیسا باید وجهه‌ی نخستین خود را حفظ کند، هر چند که انسان باعث فساد کلیسا و قرار گرفتن تفاسیر شخصی به جای کلام خدا شد. هرگز اجازه‌ی تفسیر کلام را به خود ندهید، بلکه به آن چه خدا می‌گوید بسنده کنید و با آن هماهنگ شوید؛ همین برای شما کافی است مبادا چیزی را در کلام تغییر دهید. کتاب مقدّس می‌گوید که کلام خدا نباید مورد تفاسیر شخصی قرار گیرد. هیچ کسی اجازه‌ی تفسیر کلام خدا را ندارد. ما تنها باید آن را بخوانیم و همان را بیان کنیم، این مطلب درباره‌ی ایمانداران نیز صادق است. از شما می‌خواهم تا برای ایمانی که یک بار به مقدّسین سپرده شده است مجاهده کنید. نگذارید از این ایمان کاسته شود. ایمان مقدّسین در اعتقادنامه‌ها، فرقه‌ها، ساختمانهای زیبای کلیسایی و انجمنهای مختلف به وجود نیامده بلکه در حضور خدای حی حاصل شد، آنها [ اشاره به ایمانداران اولیه – مترجم. ] برای شفای بیماران، اخراج دیوها و انجام معجزات ایمان داشتند. آنها قدرت یافته بودند که وعده‌های باشکوه خداوند عیسی را محقق سازند. کلیسای نخستین به چنین پایه‌ای استوار بود. این خط حیات بود.

گوش دهید! با دقت به صحبتهایم گوش دهید. حضور مداوم خدا، خط حیات هر کلیسا و جماعتی است. خدای زنده با حضور مداوم خویش می‌تواند در میان قوم خود بوده، عمل کند و کارهای بزرگی را به انجام رساند، همان طور که در کلیسای نخستین بود. اگر حضور خدای زنده باعث تجلی قوات، آیات و معجزات در پنطیکاست شد و قومی را برانگیخت که آراسته از جلال الهی فریاد بر می‌آوردند، به زبانها تکلم می‌نمودند و آماده‌ی نثار جان خویش در این راه بودند، پس لازم است که ما نیز برای چنین ایمانی تا به حد خون مجاهده کنیم …. این است که کلیسای حقیقی. این کلیسا منزه، تولد تازه یافته و بی‌لک و چروک خواهد بود. از همان تار و پودی بافته خواهد شد که در روز پنطیکاست به کار رفت و تجربه‌ی تجلی روح‌القدس در آن شعله‌ور خواهد بود.

کلیساهای امروزی را در نظر بگیرید، خود را تفتیش کنید. به پنطیکاستی‌ها نگاه کنید؛ به باپتیستها، پرزبیتری‌ها، ناصریی‌ها و زائران قدوسیت، جای دوری نروید؛ به همین اعضای خیمه‌ی برانهام دقت کنید. همه‌ی ما مقصریم، چون با جدیت برای ایمانمان مجاهده نمی‌کنیم. به محض وقوع کوچک‌ترین تنشی حتی در همین جماعت – من در اینجا و در جماعت خود هستم و به همین خاطر مطالبی را به شما گوشزد می‌کنم – گروه‌هایی تشکیل می‌شوند که از یکی یا دیگری طرفداری می‌کنند.

من ایمان دارم که عطیه‌ی راستین روح‌القدس هم چنان جریان دارد و ما برای آن مجاهده می‌کنیم. بله، ما ایمان داریم. مقدّسان به زبانها صحبت می‌کنند. شاید کسی بگوید که اعتقادی به شفای الهی ندارد. من فناتیک نیستم، اما ایمان دارم که خدا بیماران را شفا می‌دهد و دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. البته من هم شاهد انجام حرکات به ظاهر نبوتی بودم اعتبار چندانی نداشتند، ولی می‌دانم که روح خدا قادر است روحها را تمییز دهد. من به تجلی عطای معرفت که باعث می‌شود مردم از سوی خدا مورد خطاب واقع شوند و سخنان الهی را بشنوند ایمان دارم. تجلی این عطا همواره باشکوه است. ما برای چنین ایمانی که یک بار به مقدّسین سپرده شده است مجاهده می‌کنیم. ( به نقل از پیغام بازسازی – Restoration )

کتاب مقدّس راجع به اتفاقی که هنگام پری روح‌القدس در کلیسای اولیه افتاد، می‌گوید: «و چون روز پنطیکاست رسیده به یک دل در یک جا بودند. که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت و زبانه‌های منقسم شده، مثل زبانه‌های آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرار گرفت. و همه از روح‌القدس پر گشته، به زبانهای مختلف، به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید، به سخن گفتن شروع کردند.» ( اعمال رسولان ۲ : ۱ – ۴ )

دقت کنید که کلام خدا از ظهور چشمها و گوشهای منقسم شده نمی‌گوید، بلکه از زبانه‌های منقسم شده‌ی آتش. این مطلب ما را به درک این واقعیت سوق می‌دهد که خدای قادر مطلق بر طبیعت گناه آلود انسان حکم کرده است. زبان انسان جسمانی، رام نشدنی و پر از زهر قاتل است و از جهنم سوخته می‌شود. ( یعقوب ۳ : ۳ – ۸ ). ما به عنوان فرزندان خدا باید در خدمت پروردگار قادر مطلق باشیم، زبان، پیش از آن که از کارهای باشکوه خدا بگوید باید به آتش مقدّس او تقدیس شود؛ آن زمان است که مسح آسمانی وجودمان را در بر می‌گیرد و جایگاه خود را در مسیح و کلیسا پیدا می‌کنیم.

در روز پنطیکاست معجزه‌ای دوگانه رخ داد: از یک سو ایمانداران پس از پر شدن از روح‌القدس … به زبانهای مختلف، به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید، به سخن گفتن شروع کردند. ( اعمال ۲ : ۴ ) و از سویی دیگر معجزه‌ای عظیم در میان افرادی که در آن مکان جمع و برای حیات جاودانی مقرر شده بودند اتفاق افتاد، بدین ترتیب که پس چون این صدا بلند شد گروهی فراهم شده، در حیرت افتادند زیرا هر کس لغت خود را از ایشان شنید. ( اعمال ۲ : ۶ )

هر ایمانداری که چنین تجربیاتی را داشته باشد نتایجی کتاب مقدّسی را نیز به بار خواهد آورد. آن وقت تجلی فوق طبیعی حضور پروردگار بر همگان هویدا خواهد شد همان طور که در زمانهای کتاب مقدّس بوده «و بعد از آن روح خود را بر همه‌ی بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما ثبوت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رویأها خواهند دید.» ( یوئیل ۲ : ۲۸ )

عزیزان، با بهره‌مندی از پیغام زمان آخر نباید از کنار تجربه‌ی پنطیکاست بگذریم، بلکه باید از میان آن عبور کنیم. فراموش نکنید که از کنار عادل شمردگی و تقدیس نیز رد نشدیم، بلکه این تجربیات را که نقطه‌ی آغاز حرکتمان بود، کسب کرده‌ایم، بر ما است که با غیرت، حضور خدا را بطلبیم و در پی احساسات نباشیم. بر ما است که تجربه‌ای عمیق و حقیقی از کتاب مقدّس داشته باشیم تا برای زمان ربوده شدن کلیسا آماده شویم. در کلیسای راستینی که بر پایه‌ی کلام خدا استوار شده است تمامی عطایا و ثمرات روح‌القدس بر اساس نظم کتاب مقدّسی تجلی می‌یابد. باشد که چراغدانهایمان آماده و ظروفمان از قوت روح‌القدس لبریز باشند. فی‌الواقع اگر روحی که مسیح را از مردگان برخیزانید در بدنهای فانی ما ساکن باشد، به واسطه‌ی قوات او قیامت از مردگان را تجربه خواهیم کرد.

برادر برانهام می‌گفت: ابتدا عادل شمردگی، تقدس و تعمید روح‌القدس وارد زندگیمان می‌شود و سپس سنگ سر زاویه. آن وقت چه اتفاقی باید رخ دهد؟ ایمانداران پر از روح‌القدس باید با خدمتی که مسیح قبل از صعود به آسمان داشت هماهنگ شوند تا در زمان بازگشت خداوند ربوده شده، به آسمان صعود نمایند. آنها باید عادل شمردگی، تقدیس و تعمید روح‌القدس را پذیرا باشند. بدین ترتیب حرم دوباره بر پا خواهد شد، خانه‌ی خدا احیا خواهد گردید و درخت حیات مجدداً رشد خواهد کرد.

خواننده‌ی گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با پست الکترونیکی churchisparta@gmail.com و یا سایت www.ispartachurch.com تماس گرفته و بدین شکل با مطالعه‌ی مقالات و کتب گوناگون پیرامون عیسی مسیح و پیغام زمان آخر، بیشتر با این پیغام و نقشه‌ی نجات خدا برای بشریت آشنا شوید.
منتظر تماس شما هستیم.

دانلود کتاب تولد تازه و تعمید روح‌القدس
دانلود جهت چاپ
دانلود جلد