کتاب آیا برای رویارویی با مسیح آماده هستید ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب آیا برای رویارویی با مسیح آماده هستید ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب آیا برای رویارویی با مسیح آماده هستید

 

دنیای ما دنیای شلوغی است و پر از مشغله. کار، خانواده، مسؤولیّتهای کلیسایی، دید و بازدید فامیلی، خرابی ماشین، خرید و فروش و غیره جزئی از زندگی ما است. مردم امروز، با تمام امکاناتی که به امور روزمره سرعت می‌بخشد باز هم وقت کم می‌آورند. نگرانی برای آینده جزئی از زندگی ما شده است و بسیاری از اوقات تمام وقت خود را صرف مداوای این نگرانی می‌کنیم. امروز بگذارید روزی باشد که توجّه ما از این چیزها به یک مسئله مهم و آن هم آسمان معطوف شود …

آیا برای رویارویی با مسیح آماده هستید؟

« ۲۲ پس به شاگردان خود گفت: از این جهت به شما می‌گویم که اندیشه مکنید به جهت جان خود که چه بخورید و نه برای بدن که چه بپوشید. ۲۳ جان از خوراک و بدن از پوشاک بهتر است. ۲۴ کلاغان را ملاحظه کنید که نه زراعت می‌کنند و نه حصاد و نه گنجی و نه انباری دارند و خدا آنها را می‌پروراند. آیا شما به چند مرتبه از مرغان بهتر نیستید؟ ۲۵ و کیست از شما که به فکر بتواند ذراعی بر قامت خود افزاید. ۲۶ پس هرگاه توانایی کوچک‌ترین کاری ندارید چرا برای مابقی می‌اندیشید. ۲۷ سوسنهای چمن را بنگرید چگونه نمو می‌کنند و حال آن که نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند، امّا به شما می‌گویم که سلیمان با همه جلالش مثل یکی از اینها پوشیده نبود. ۲۸ پس هرگاه خدا علفی را که امروز در صحرا است و فردا در تنور افکنده می‌شود چنین می‌پوشاند، چقدر بیشتر شما را ای سست ایمانان. ۲۹ پس شما طالب مباشید که چه بخورید یا چه بیاشامید و مضطرب مشوید. ۳۰ زیرا که امّتهای جهان، همه این چیزها را می‌طلبند، لیکن پدر شما می‌داند که به این چیزها احتیاج دارید. ۳۱ بلکه ملکوت خدا را طلب کنید که جمیع این چیزها برای شما افزوده خواهد شد. ۳۲ ترسان مباشید ای گلّه کوچک، زیرا که مرضیِّ پدر شما است که ملکوت را به شما عطا فرماید. ۳۳ آن چه دارید بفروشید و صدقه دهید و کیسه‌ها بسازید که کهنه نشود و گنجی را که تلف نشود، در آسمان جایی که دزد نزدیک نیاید و بید تباه نسازد. ۳۴ زیرا جایی که خزانه شما است، دل شما نیز در آنجا می‌باشد. ۳۵ کمرهای خود را بسته چراغهای خود را افروخته بدارید. ۳۶ و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می‌کشند که چه وقت از عروسی مراجعت کند تا هر وقت آید و در را بکوبد، بی‌درنگ برای او باز کنند. ۳۷ خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. هر آینه به شما می‌گویم که کمر خود را بسته ایشان را خواهد نشانید و پیش آمده، ایشان را خدمت خواهد کرد. ۳۸ و اگر در پاس دوّم یا سوّم از شب بیاید و ایشان را چنین یابد، خوشا به حال آن غلامان. ۳۹ امّا این را بدانید که اگر صاحب خانه می‌دانست که دزد در چه ساعت می‌آید، بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت که به خانه‌اش نقب زنند. ۴۰ پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی‌برید پسر انسان می‌آید. ۴۱ پطرس به وی گفت: ای خداوند، آیا این مثل را برای ما زدی یا به جهت همه. ۴۲ خداوند گفت: پس کیست آن ناظر امین و دانا که مولای او وی را به سایر خدّام خود گماشته باشد تا آذوقه را در وقتش به ایشان تقسیم کند. ۴۳ خوشا به حال آن غلام که آقایش چون آید، او را در چنین کار مشغول یابد. ۴۴ هر آینه به شما می‌گویم که او را بر همه مایملک خود خواهد گماشت. ۴۵ لیکن اگر آن غلام در خاطر خود گوید، آمدن آقایم به طول می‌انجامد و به زدن غلامان و کنیزان و به خوردن و نوشیدن و میگساریدن شروع کند، ۴۶ هر آینه مولای آن غلام آید، در روزی که منتظر او نباشد و در ساعتی که او نداند و او را دو پاره کرده نصیبش را با خیانتکاران قرار دهد. ۴۷ امّا آن غلامی که اراده مولای خویش را دانست و خود را مهیّا نساخت تا به اراده او عمل نماید، تازیانه بسیار خواهد خورد. ۴۸ امّا آن که نادانسته کارهای شایسته ضرب کند، تازیانه کم خواهد خورد. و به هر کسی که عطا زیاده شود از وی مطالبه زیادتر گردد و نزد هر که امانت بیشتر نهند از او بازخواست زیادتر خواهند کرد.» ( لوقا ۱۲ : ۲۲ – ۴۸ )

شخصی گفته زیبایی دارد. او می‌گوید، غصه و نگرانی ابرهای آینده را جلوی خورشید تابان امروز می‌کشاند و شخص دیگری گفته، غصه و نگرانی به چیزهای کوچک سایه‌های بزرگ می‌دهد.

نگرانیهای یک شخص عادی بر این چیزها متمرکز است:

۴۰% چیزهایی که هرگز اتّفاق نخواهد افتاد.
۳۰% چیزهایی در مورد گذشته که نمی‌شود عوض کرد.
۱۲% چیزهایی درباره انتقادات دیگران که اکثراً حقیقت ندارند.
۱۰% درباره سلامتی، که با استرس بدتر می‌شود.
۰۸% درباره مشکلات واقعی که با آن روبرو خواهیم شد.

و این نگرانیهای بیهوده ما را از بین می‌برد و زندگی روحانی ما را خراب می‌کنند. گاهی اوقات به خاطر نگرانی از آینده کار می‌کنیم و کار می‌کنیم، تا پول در بیاوریم و آینده خوبی را داشته باشیم. یک نفر زیبا گفته که ما تمام سلامتی خود را صرف کار کردن و پول در آوردن می‌کنیم و بعد وقتی پا به سن می‌گذاریم پول خود را صرف سلامتی خود می‌کنیم. آیا این طور نیست؟

مسیح در متی ۲۴ : ۳۶ – ۴۴ می‌فرماید که ایّام آخر مانند زمان نوح خواهد بود .البته من مخالف کار نیستم و باید کار کرد تا خوراک نیز خورد. ولی گاهی اوقات کار سایه بر تمام زندگی ما می‌گذارد و این خطرناک است. امروز که همه ما آمده‌ایم که خداوند را بپرستیم و وقتی را به او داده‌ایم، می‌خواهم توجّه شما را به یک موضوع مهم جلب بکنم.

عیسی مسیح بر می‌گردد و این دنیا به این حال نخواهد ماند. و همان طور که در این آیات خواندیم، مسیح یک سرزنش زیبایی می‌کند و می‌گوید، گنج خود را بر زمین نیاندوزید، جایی که بید و زنگ می‌زند بلکه گنجی پایان ناپذیر در آسمان بیندوزید. هر جا که گنج شما است دلتان نیز آنجا خواهد بود. راستی گنج شما کجاست؟ در بانک، در خانه زیبایتان، در ماشینتان. در چه چیزهایی گنج دارید؟ امروز بگذارید روزی باشد که توجّه ما از این چیزها به یک مسئله مهم و آن هم آسمان معطوف شود. شیطان آسمان را به مسخره می‌گیرد و می‌خواهد ما را از توجّه به ابدیّت دور کند و توجّه ما را به این زمین موقتی و گذرا معطوف سازد. امّا مسیح که از آسمان آمده می‌گوید، این آسمان است که ابدی است. به آنجا توجّه کن و گنج خود را در آنجا جمع کن.

کمر به خدمت ببندید. خدمت مقدّسین. خدمت خدا. و چراغ خویش را فروزان نگاه دارید. چراغ با روغن فروزان می‌ماند و این روغن روح خدا است. هر روز از روح خدا پر شوید. به هیچ قیمتی پر شدن از روح خدا را با چیزی عوض نکنید. مسیح در این آیات می‌فرماید خوشا به حال غلامی که چون سرورشان از راه رسد، چه در پاس دوّم شب، چه در پاس سوّم، ایشان را بیدار و هشیار یابد. یعنی به کلامی دیگر همیشه آماده باش باشد. ما مسیحیان باید با دنیا فرق داشته باشیم. دنیا خواب است ولی ما باید بیدار باشیم. خود را چگونه می‌بینی خواب یا بیدار. ( اوّل تسالونیکیان ۵ : ۴ – ۱۱ ) به ما می‌گوید که در این روزها چگونه باید باشیم.

احتیاج نیست که مانند ویلیام میلر اعضای کلیسای خود را به بالای کوهی ببریم و بگوییم فلان روز مسیح خواهد آمد. همان گونه که گفته شده ما مسیحیان باید طوری زندگی کنیم که مسیح هر لحظه بر خواهد گشت و طوری برنامه ریزی کنیم که مسیح ۱۰۰ سال دیگر نیز بر نخواهد گشت. ما از زمان بازگشت او خبر نداریم و در این آیات مسیح می‌گوید او مانند دزدی در شب می‌آید. پس در هر لحظه ما باید آماده باشیم. می‌خواهم چند پیشنهاد برای بیدار ماندن و هشیار بودن به شما بدهم:

۱. از اهمیّت دادن به چیزهای مادی به اهمیّت دادن به چیزهای روحانی بازگشت کنید.

۲ . وقت دعای بیشتری داشته باشید و زندگی دعایی شما طوری باشد که نشان دهد همیشه آماده باش هستید.

۳ . برای مسیح زندگی مقدّس داشته باشید و از هر گونه زندگی آشفته و نامنظم دوری کنید.

۴ . مشارکتهای مقدّس بر پا کنید و با مقدّسین وقت کافی در دعا و کلام داشته باشید.

۵ . پیغام انجیل را در هر جا برافرازید و شاهدی قوی از مسیح در هر جا باشید.

۶ . از کلیسا جدا نشوید و به آن بچسبید.

۷ . از زندگی روحانی خود لذّت ببرید و بگذارید خوردن و آشامیدن و کار کردن و امور مادی شما نیز جنبه روحانی پیدا کند.

۸ . از مال خود بیشتر برای امور آسمانی استفاده کنید و گنج خود را در آسمان بیندوزید.

۹ . تا آنجا که در توان دارید دیگران را با خود به جلو بکشانید و افراد ناامید و مأیوس و ضعیف را تقویّت دهید.

۱۰ . مواظب باشید که زندگی شما زندگی نمونه‌ای باشد که مردم با دیدن آن عاشق مسیح شوند.

دانلود کتاب آیا برای رویارویی با مسیح آماده هستید