از طرف گروه آی تی کلیسای اسپارتا در دست اقدام می‌باشد.