منّ روحانی مقایسه از عهد جدید با متون قدیمی ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

منّ روحانی مقایسه از عهد جدید با متون قدیمی ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

مقایسه از عهد جدید با متون قدیمی

 

*در نوشتار زیر شما مشاهده می‌کنید که چگونه عهد جدید با متون قدیمی دیگر مقایسه می‌شود:

ـ هومِر نویسنده کتاب ایلیاد می‌باشد که تاریخ نگارش آن به ۸۰۰ ق . میلاد می‌رسد و قدیمی‌ترین نسخه آن مربوط به حدود ۴۰۰ ق . میلاد می‌باشد و فاصله زمانی حدود ۴۰۰ سال را در برمی‌گیرد و تعداد نسخ آن ۶۴۳ عدد می‌باشد.

ـ هِرودوت نویسنده‌ی تاریخ می‌باشد که تاریخ نگارش آن به ۴۲۵ – ۴۸۰ ق . میلاد می‌رسد و قدیمی‌ترین نسخه آن مربوط به حدود ۹۰۰ میلادی می‌باشد و فاصله زمانی حدود ۱۳۵۰ سال را در برمی‌گیرد و تعداد نسخ آن ۸ عدد می‌باشد.

ـ توسیدیدس نیز نویسنده‌ی تاریخ می‌باشد که تاریخ نگارش آن به ۴۰۰ – ۴۶۰ ق . میلاد می‌رسد و قدیمی‌ترین نسخه آن مربوط به حدود ۹۰۰ میلادی می‌باشد و فاصله زمانی حدود ۱۳۰۰ سال را در برمی‌گیرد و تعداد نسخ آن ۸ عدد می‌باشد.

ـ افلاطون نیز کتابهایی از خود برجای گذاشته که تاریخ نگارش آن به ۴۰۰ ق . میلاد می‌رسد و قدیمی‌ترین نسخه آن مربوط به حدود ۹۰۰ میلادی می‌باشد و فاصله زمانی حدود ۱۳۰۰ سال را در برمی‌گیرد و تعداد نسخ آن ۷ عدد می‌باشد.

ـ دموستنس نیز کتابهایی از خود برجای گذاشته که تاریخ نگارش آن به ۳۰۰ ق . میلاد می‌رسد و قدیمی‌ترین نسخه آن مربوط به حدود ۱۱۰۰ میلادی می‌باشد و فاصله زمانی حدود ۱۴۰۰ سال را در برمی‌گیرد و تعداد نسخ آن ۲۰۰ عدد می‌باشد.

ـ سزار نویسنده کتاب جنگ با اقوام گل می‌باشد که تاریخ نگارش آن به ۴۴ – ۱۰۰ ق . میلاد می‌رسد و قدیمی‌ترین نسخه آن مربوط به حدود ۹۰۰ میلادی می‌باشد و فاصله زمانی حدود ۱۰۰۰ سال را در برمی‌گیرد و تعداد نسخ آن ۱۰ عدد می‌باشد.

ـ لیوی نویسنده کتاب تاریخ رم می‌باشد که تاریخ نگارش آن به ۵ ق. میلاد – ۱۷ میلادی می‌رسد که قدیمی‌ترین نسخه‌های مربوط به او مرتبط با دو قرون متفاوت می‌باشد. یکی به قرن ۴ میلادی می‌باشد که فاصله‌ی زمانی آن به حدود ۴۰۰ سال بوده و تنها نسخه برجا مانده از آن هم ناقص می‌باشد. نسخه‌ی بعدی نیز ناکامل بوده که قدیمی‌ترین نسخه آن اگثراً مربوط به قرن دهم میلادی است و فاصله زمانی آن حدود ۱۰۰۰ سال را در برمی‌گیرد و تعداد نسخ آن ۱۹ عدد می‌باشد.

ـ تاسیتوس نویسنده کتاب سالنامه‌ها می‌باشد که تاریخ نگارش آن به ۱۰۰ میلادی می‌رسد و قدیمی‌ترین نسخه آن مربوط به حدود ۱۱۰۰ میلادی می‌باشد و فاصله زمانی حدود ۱۰۰۰ سال را در برمی‌گیرد و تعداد نسخ آن ۲۰ عدد می‌باشد.

ـ پلینی دوم نویسنده کتاب تاریخ طبیعی می‌باشد که تاریخ نگارش آن به ۶۱ – ۱۱۳ میلادی می‌رسد و قدیمی‌ترین نسخه آن مربوط به حدود ۸۵۰ میلادی می‌باشد و فاصله زمانی حدود ۷۵۰ سال را در برمی‌گیرد و تعداد نسخ آن ۷ عدد می‌باشد.

ـ در حالی که کتب عهد جدید تاریخ نگارش آنها به ۵۰ – ۱۰۰ میلادی می‌رسد و قدیمی‌ترین نسخ آن مربوط به دوره‌های زمانی متفاوت می‌باشد؛ سری اول نسخها که مربوط به حدود سال ۱۱۴ میلادی می‌باشند که شامل قطعات کوتاه بوده و این قطعات فاصله زمانی حدود ۵۰ سال را در برمی‌گرفتند. و نسخ بعدی به حدود ۲۰۰ میلادی می‌رسیده که شامل برخی از کتابهای عهد جدید بوده و این نسخ نیز فاصله زمانی حدود ۱۰۰ سال را در برمی‌گرفتند. دسته‌ی سوم از نسخ مرتبط به حدود ۲۵۰ میلادی بوده که اکثر کتابهای عهد جدید را شامل می‌شده و فاصله زمانی آنها نیز به حدود ۱۵۰ سال برمی‌گردد. و دسته‌ی آخر نیز به حدود ۳۵۰ میلادی می‌رسند که خود، یک عهد جدید کامل است و این نسخ نیز فاصله زمانی حدود ۲۲۵ سال را در برمی‌گیرند. لذا با تجمیع کلیه نسخ موجود در قرون متمادی، تعداد کل نسخها عدد ۵۳۶۶ می‌باشد که در مقایسه با تمامی نسخ تقریباً هم عصر و متأخرتر رکورد درخور شایانی را دربرگرفته و در این خصوص همتایی در تعداد و تکثر نسخ ندارد!!!

*حال به فهرست دیگری از کشفیات مهم باستان شناسی که در اینجا ارائه می‌گردد دقت کنید:

کشفیات باستان شناسی و اهمیّت:

ـ لوحهای ماری، بیش از ۲۰۰۰۰ لوح به خط میخی که به زمان ابراهیم باز می‌گردد و درباره بسیاری از رسوم متداول مربوط به بزرگان قوم که در کتاب پیدایش وجود دارد توضیح می‌دهد.

ـ لوحهای ابلا، بیش از ۲۰۰۰۰ قطعه لوح که شامل قوانینی مشابه با مجموع قوانین تثنیه است و درباره پنج شهری که در پیدایش باب ۱۴ ذکر شده و سابقاً تصور می‌شد ساختگی‌اند ( سدوم، عموره، ادمه، صبوئیم و صوغر ) توضیح داده شده است.

ـ لوحهای نوزی، آداب و رسوم قرنهای چهاردهم و پانزدهم را توضیح می‌دهد. آداب مخصوص بزرگان قوم مانند بچّه‌دار شدن کنیزان در صورت نازا بودن زنان.

ـ لوح سنگی سیاه، ثابت نمود که خط و قوانین مکتوب سه قرن قبل از نوشته شدن قوانین موسی وجود داشته است.

ـ دیوارهای معبد کارناک در مصر حاکی از اشاره‌ای به ابراهیم در قرن دهم قبل از میلاد است.

ـ قوانین اشنونا ( حدود ۱۹۵۰ ق . م ) و مجموعه قوانین ایشتار ( حدود ۱۸۶۰ ق . م ) و همچنین قوانین حمورابی ( حدود ۱۷۰۰ ق . م ) نشان می‌دهند که مجموعه قوانین موجود در کتب پنجگانه عهد عتیق برای آن دوره بیش از حد پیشرفته نبوده است.

ـ لوحهای راس شامرا در ارتباط با اشعار عبرانی اطّلاعاتی می‌دهد.

ـ نامه‌های لاکیش درباره هجوم نبوکدنصر به سرزمین یهودیه توضیح داده و اشاراتی به دوره ارمیای نبی دارد.

ـ مهر جدلیا در کتاب دوم پادشاهان درباره جدلیا صحبت شده است.

ـ استوانه کوروش به آن قسمت از کتاب مقدّس سندیّت می‌بخشد که در مورد فرمان کوروش جهت بازسازی خانه خدا در اورشلیم اشاره شده است. ( دوّم تواریخ ۳۶ : ۲۳ ، عزرا ۱ : ۲ – ۴ )

ـ سنگ موآبی درباره ششمین پادشاه اسرائیل، عمری، اطّلاعات می‌دهد.

ـ ستون سیاه سنگی شلمناصر سوّم نشان می‌دهد که ییهو پادشاه اسرائیل چگونه مجبور می‌شود تا تسلیم آشوریها شود.

ـ منشور تیلور شامل متنی آشوری است مربوط به دوره فرمانروایی حزقیا که به تفصیل حمله سناخاریب به اورشلیم را توضیح می‌دهد.

*اتّهامات گذشته منتقدین از طریق علم باستان شناسی پاسخ داده شده است.

ـ اتهام: امکان ندارد موسی نویسنده اسفار پنجگانه باشد، زیرا او قبل از اختراع خط زندگی می‌کرده است. پاسخ: خط، قرنها قبل از موسی وجود داشته است.

ـ اتهام: زادگاه ابراهیم، یعنی شهر اور، وجود ندارد. پاسخ: شهر اور پیدا شده و بر روی یکی از ستونهای آن کلمه”ابراهیم”نقش بسته است.

ـ اتهام: شهر”پترا” که از سنگهای بسیار محکم ساخته شده، وجود ندارد. پاسخ: شهر پترا کشف شده است.

ـ اتهام: داستان سقوط اریحا یک افسانه است. این شهر هرگز وجود نداشته است. پاسخ: این شهر پیدا شده و پس از حفاری آن را از زیر خاک بیرون آورده‌اند. کشف کرده‌اند که دیوارها دقیقاً به همان شکلی که در کتاب مقدّس شرح آن را می‌خوانیم خراب شده‌اند.

ـ اتهام: “حتیها” وجود نداشته‌اند. پاسخ: صدها نوشته در ارتباط با تمدن”حتیها”پیدا شده که شگفت انگیز است. حتّی در دانشگاه شیکاگو می‌توانید در رشته مطالعات”حتی”تحصیل کرده و مدرک دکترا اخذ کنید.

ـ اتهام: بلشصر یک پادشاه واقعی بابل نبود؛ درباره او چیزی ثبت نشده است. پاسخ: لوحهای بابلی، حکومت این نایب السلطنه و پسر نبودونیوس را توضیح می‌دهند.

منّ روحانی مقایسه از عهد جدید با متون قدیمی