مشارکت روز یکشنبه کلیسای اسپارتا به تاریخ ۱۳ – ۱۰ – ۲۰۱۹ با موضوع: ده فرمان ۸

مشارکت روز یکشنبه کلیسای اسپارتا

 

این مشارکت به رهبری پرستشی: برادر محمد مرادپور

و با پیغام: برادر کیوان رجبی

با موضوع: ده فرمان ۸،بود.

در این مشارکت نیز به فرمان هشتم از ده فرمان پرداختیم که مکتوب شده است: دزدی نکن.

برای این مشارکت از آیات زیر استفاده گردید:

خروج ۲۰ : ۱۵

افسسیان ۴ : ۲۸

لوقا ۱۲ : ۳۴

متی ۶ : ۱۹ – ۲۰

تیطس ۲ : ۱۰

مکاشفه ۹ : ۲۱

مرقس ۷ : ۲۱

رومیان ۲ : ۲۱

ملاکی ۳ : ۷ – ۹

اعمال ۵ : ۱ – ۱۱

در این مشارکت به جنبه‌های مختلف دزدی کردن پرداختیم و آن را به دو بخش تقسیم نمودیم:

دزدی از مال انسان؛ که برداشتن هر چیزی بدون اجازه صاحب اصلی بود حتی در محل کارهای خودمان.

دزدی از مال خدا؛ که دربرگیرنده ده به یکها می‌شد.

اگر برای دیدن مشارکت و دریافت برکت تمایل دارید؛ می‌توانید دکمه‌های پیوست متن را به ترتیب بفشارید.

Image module
ده فرمان ۸ ؛ بخش ۱
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۸ ؛ بخش ۲
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۸ ؛ بخش ۳
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۸ ؛ بخش ۴
کلیسای اسپارتا