مشارکت روز یکشنبه کلیسای اسپارتا به تاریخ ۰۴ – ۰۸ – ۲۰۱۹ با موضوع: ده فرمان ۱

مشارکت روز یکشنبه کلیسای اسپارتا

 

این مشارکت به رهبری پرستشی: برادر محمد مرادپور

و با پیغام: برادر کیوان رجبی

با موضوع: ده فرمان، بود.

در این مشارکت به بررسی عمیق تر خروج ۲۰ : ۳ پرداختیم که در آن مکتوب شده بود: «تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.» و اعلام نمودیم که هر گروهی در تعالیم تثلیث (سه خدا پرستی) باشد در حقیقت شکننده‌ی فرمان اول خدا در ده فرمان می‌باشد و از آنجایی که رساله یعقوب مکتوب نموده است که «زیرا هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جزو بلغزد، ملزم همه می‌باشد.» (یعقوب ۲ : ۱۰) لذا باید متذکر شویم که ایمانداران درون فرقه‌ها که علام وحش در تعلیم تثلیث را پذیرا شده‌اند در حقیقیت مخاطب این آیه بوده و در واقع با شکستن فرمان اول، تمام شریعت را شکسته‌اند و از این روی عیسی مسیح ایشان را خواهد فرمود که: «آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم! ای بدکاران از من دور شوید!» (متی ۷ : ۲۳)

ما برای اثبات این موضوع در عهد عتیق آیات زیر را نیز بررسی نمودیم:

تثنیه ۴ : ۳۵ ؛ ۳۹

تثنیه ۶ : ۴

تثنیه ۳۲ : ۳۹

نحمیا ۹ : ۶

هوشع ۱۳ : ۴

ایوب ۹ : ۸

اشعیا ۳۷ : ۱۶

اشعیا ۴۳ : ۱۰ – ۱۲

اشعیا ۴۴ : ۶ ؛ ۲۴

اشعیا ۴۵ : ۵ – ۶

مزامیر ۸۶ : ۸ ؛ ۱۰

مزامیر ۱۸ : ۳۱

مزامیر ۸۹ : ۶ ؛ ۸

اول سموئیل ۲ : ۲

دوم سموئیل ۲۲ : ۳۲

اول پادشاهان ۱۸ : ۲۱

اول پادشاهان ۸ : ۲۳

خروج ۲۰ : ۳

اگر برای دیدن مشارکت و دریافت برکت تمایل دارید؛ می‌توانید دکمه‌های پیوست متن را به ترتیب بفشارید.

Image module
ده فرمان ۱ ، بخش ۱
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۱ ، بخش ۲
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۱ ، بخش ۳
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۱ ، بخش ۴
کلیسای اسپارتا

تصاویر آیات در مشارکت کلیسای اسپارتا