بررسی آیات انجیل لوقا

به فیض عیسی مسیح خداوند در این بخش تمامی باب‌های انجیل لوقا، آیه به آیه آن توسط خادم محلی کلیسای اسپارتا، برادر کیوان رجبی مورد بررسی و تفاسیر دقیق کلامی قرار گرفته است.

امیدواریم که با دیدن تمامی ویدئوهای مربوطه برکت لازم را دریافت نموده و در انتقال آن به دیگر حق جویان ایمان مسیحی کمک شایانی نموده و در انتقال قنطار خود در این بخش کوشا باشید.

فیض عیسی مسیح خداوند با جمیع شما همراهان همیشگی باد.

Image
Image module
انجیل لوقا جهت پرینت

بررسی آیه به آیه انجیل لوقا

عهد جدید
انجیل لوقا باب ۱
انجیل لوقا باب ۲
انجیل لوقا باب ۳
انجیل لوقا باب ۴
انجیل لوقا باب ۵
انجیل لوقا باب ۶
انجیل لوقا باب ۷
انجیل لوقا باب ۸
انجیل لوقا باب ۹
انجیل لوقا باب ۱۰
انجیل لوقا باب ۱۱
انجیل لوقا باب ۱۲
انجیل لوقا باب ۱۳
انجیل لوقا باب ۱۴
انجیل لوقا باب ۱۵
انجیل لوقا باب ۱۶
انجیل لوقا باب ۱۷
انجیل لوقا باب ۱۸
انجیل لوقا باب ۱۹
انجیل لوقا باب ۲۰
انجیل لوقا باب ۲۱
انجیل لوقا باب ۲۲
انجیل لوقا باب ۲۳
انجیل لوقا باب ۲۴