منّ روحانی فرزند من ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

منّ روحانی فرزند من ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

فرزند من

 

شاید تو مرا نشناسی، امّا من همه چیز را در مورد تو می‌دانم. ( مزامیر ۱۳۹ : ۱ )
من از نشستن و برخاستن تو آگاهم. ( مزامیر ۱۳۹ : ۲ )
من از همه راهها و طریقهای تو با اطّلاع هستم. ( مزامیر ۱۳۹ : ۳ )
حتی موهای سر تو را تک به تک شمرده‌ام. ( متی ۱۰ : ۲۹ – ۳۱ )
و تو را به شباهت خود آفریدم. ( پیدایش ۲۷ : ۱ )
در من تو حیات داری و حرکت می‌کنی و به وجود آمدی. ( اعمال رسولان ۱۷ : ۲۸ )
زیرا تو از نسل من هستی. ( اعمال رسولان ۱۷ : ۲۹ )
من تو را حتی قبل از به وجود آمدنت می‌شناختم. ( ارمیا ۱ : ۴ – ۵ )
من تو را در زمانی که آفرینش را خلق می‌نمودم انتخاب کردم. ( افسسیان ۱ : ۱۱ – ۱۲ )
تو به طور تصادفی به وجود نیامدی و تمام روزهای زندگی تو در دفتر من ثبت شده است. ( مزامیر ۱۳۹ : ۱۶ – ۱۵ )
من زمان معیّن تولّد تو را و این که در کجا ساکن شوی را قرار دادم. ( اعمال رسولان ۱۷: ۲۶ )
تو به طور عجیب و مهیبی ساخته شدی. ( مزامیر ۱۳۹ : ۱۴ )
و من تو را در رحم مادرت نقش بستم. ( مزامیر ۱۳۹ : ۱۳ )
زمانی که در شکم مادرت بودی من از تو مراقبت می‌کردم. ( مزامیر ۷۱ : ۶ )
اگر چه من به طور نادرستی به توسط افرادی که مرا نمی‌شناسند به تو معرفی شدم. ( یوحنّا ۸ : ۴۱ – ۴۴ )
امّا باید بگویم که از تو خشمگین و غضبناک نیستم، بلکه منشاء محبّت هستم. ( اوّل یوحنّا ۴ : ۱۰ )
و این آرزوی من است تا تو را مورد محبّت و رحمت خود قرار دهم . ( اوّل یوحنّا ۳ : ۱ )
تنها چون تو فرزند من هستی و من پدر تو. ( اوّل یوحنّا ۳ : ۲ )
من می‌توانم بیش از پدر زمینی تو به تو ببخشم. ( متی ۷ : ۱۱ )
چرا که من پدر کاملی هستم. ( متی ۵ : ۴۸ )
هر هدیه نیکو که تو دریافت می‌کنی، از دستهای من است. ( یعقوب ۱ : ۱۷ )
نقشه من برای آینده تو همیشه همراه با امید بوده است. ( ارمیا ۲۹ : ۱۱ )
و از احسان نمودن به تو هرگز متوقف نخواهم شد. ( ارمیا ۳۲ : ۴۰ )
تا من به تو چیزهای عجیب و بزرگ را نشان دهم. ( ارمیا ۳۳ : ۳ )
اگر با تمام دل و جان به دنبال من باشی مرا خواهی یافت. ( تثنیه ۴ : ۲۹ )
اشتیاق خود را بر من قرار بده و من آرزوی قلبی تو را به تو خواهم داد. ( مزامیر ۳۷ : ۴ )
چرا که در واقع این من هستم که آن را می‌توانم به تو ببخشم. ( فیلپیان ۲ : ۱۳ )
من می‌توانم بیش از آن چه که تو تصور کنی برای تو انجام دهم. ( افسسیان ۳ : ۲۰ )
چرا که من مشوق بزرگ تو هستم. ( دوّم تسالونیکیان ۲ : ۱۶ – ۱۷ )
هم چنین من پدری هستم که تو را در زمانهای سختی آرامی می‌بخشم. ( دوّم قرنتیان ۱ : ۳ – ۴ )
زمانی که قلب تو شکسته است من نزدیک تو هستم. ( مزامیر ۳۴ : ۱۸ )
یک روز تمامی اشکهای تو را پاک خواهم کرد. ( مکاشفه ۲۱ : ۳ – ۴ )
و تمامی دردها و رنجهای تو را که در این زمین متحمل شدی برخواهم داشت. ( مکاشفه ۲۱ : ۴ – ۳ )
من پدر تو هستم و تو را محبّت می‌کنم همان طور که پسر خود عیسی را محبّت نمودم. ( یوحنّا ۱۷ : ۲۳ )
چون در عیسی محبّت من برای تو آشکار شد. ( یوحنّا ۱۷ : ۲۶ )
و او معرف حقیقی وجود من است. ( عبرانیان ۱ : ۳ )
زیرا او آمد تا نشان دهد که من برای تو هستم و نه به ضد تو. ( رومیان ۸ : ۳۱ )
و تا بگوید که من گناهان و خطایای تو را نمی‌شمارم. ( مزامیر ۱۰۳ : ۳ )
عیسی مرد تا من و تو امروز با هم مصالحه داشته باشیم. ( دوّم قرنتیان ۵ : ۱۸- ۱۹ )
و مرگ او نهایت محبّت و فداکاری من برای توست. ( یوحنّا ۳ : ۱۶ )
زیرا که من همه چیز را برای تو دادم تا تو را داشته باشم. ( رومیان ۸ : ۳۲ )
اگر تو این هدیه فرزند من عیسی را بپذیری، تو مرا پذیرفته‌ای. ( اوّل یوحنّا ۲ : ۲۳ )
و هیچ چیز دیگر نمی‌تواند تو را از من جدا کند. ( رومیان ۸ : ۳۸ – ۳۹ )
من همیشه پدر تو بوده‌ام و خواهم بود. ( افسسیان ۳ : ۱۴ – ۱۵ )
امّا از تو یک سؤال دارم، آیا تو فرزند من خواهی بود؟ ( یوحنّا ۱ : ۱۲ – ۱۳ )
در انتظار پاسخ تو. ( لوقا ۱۵ : ۱۱ – ۳۲ )
با محبّت پدر آسمانی ، خالق متّعال

منّ روحانی فرزند من