منّ روحانی شماره تلفنهای اورژانس ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

منّ روحانی شماره تلفنهای اورژانس ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

شماره تلفنهای اورژانس

 

وقتی که به نظر می‌آید خداوند دور است مزمور ۱۳۹ را بخوانید
وقتی ایمان شما نیاز به حرکت دارد عبرانیان ۱۱ را بخوانید
وقتی در خطر می‌باشید مزمور ۹۱ را بخوانید
وقتی در نگرانی هستید متی ۶ : ۱۹ الی ۳۴ را بخوانید
وقتی که گناه کرده‌اید مزمور ۵۱ را بخوانید
وقتی که غمگین هستید یوحنا ۱۴ را بخوانید
وقتی که پریشان هستید مزمور ۲۷ را بخوانید
وقتی که ایرادگیر و تلخ هستید اوّل قرنتیان ۱۳ را بخوانید
وقتی که نیاز به اطمینان دارید رومیان ۸ : ۱ الی ۳۰ را بخوانید
برای یک فرصت بزرگ مزمور ۵۵ را بخوانید
برای مقابله با ترس مزمور ۳۴ : ۴ را بخوانید
برای امنیّت مزمور ۱۲۱ : ۳ را بخوانید
برای اطمینان مزمور ۸ : ۳۵ را بخوانید
برای بازگشت اطمینان مزمور ۱۴۵ : ۱۸ را بخوانید
وقتی که دعای شما خودخواهانه است مزمور ۶۷ را بخوانید
وقتی که بی‌حوصله و ناراحت هستید رومیان ۸ : ۳۱ را بخوانید
وقتی که خود را تنها دیده، می‌ترسید مزمور ۲۳ را بخوانید
وقتی که به آرامش و استراحت نیاز دارید متی ۱۱ : ۲ الی ۳۰ را بخوانید
وقتی که آدمها از شما روی بر می‌گردانند مزمور ۲۷ را بخوانید
اگر می‌خواهید میوه داشته باشید یوحنّا ۱۵ را بخوانید
وقتی به نظر می‌آید که دنیا بزرگ‌تر از خدا می‌باشد مزمور ۹۰ را بخوانید
وقتی که حساب بانکی شما خالی می‌باشد مزمور ۳۷ را بخوانید
وقتی که اطمینان خود را از مردم از دست می‌دهید اوّل قرنتیان ۱۳ را بخوانید
وقتی که مردم نامهربان به نظر می‌آیند یوحنّا ۱۵ را بخوانید
وقتی که درباره شغل خود مأیوس می‌باشید مزمور ۱۲۶ را بخوانید
وقتی که خود بزرگ بینی و غرور گریبانگیر شما می‌شود مزمور ۱۹ را بخوانید
برای رفتار مناسب با انسانهای دیگر رومیان ۱۲ را بخوانید
برای داشتن رمز شادی پولس کولسیان ۳ : ۱۲ الی ۱۷ را بخوانید
برای شناخت مسیحیّت دوّم قرنتیان ۵ : ۱۵ الی ۱۹ را بخوانید

لطفاً در نظر داشته باشید ارتباط شما با شماره تلفنهای اورژانسی مستقیما برقرار خواهد شد و نیازی به کمک اپراتور نیست.

منّ روحانی شماره تلفنهای اورژانس