مشارکت روز یکشنبه کلیسای اسپارتا به تاریخ ۲۰ – ۱۰ – ۲۰۱۹ با موضوع: ده فرمان ۹

مشارکت روز یکشنبه کلیسای اسپارتا

 

این مشارکت به رهبری پرستشی: برادر حسن سرخوش

و با پیغام: برادر کیوان رجبی

با موضوع: ده فرمان ۹،بود.

در این مشارکت نیز به فرمان نهم از ده فرمان پرداختیم که مکتوب شده است: دروغ نگو.

برای این مشارکت از آیات زیر استفاده گردید:

خروج ۲۰ : ۱۶

خروج ۲۳ : ۱

لاویان ۱۹ : ۱۱ – ۱۲

اعداد ۲۳ :۱۹

اول سموئیل ۱۵ : ۲۹

تیطس ۱ : ۲

اول یوحنا ۱ : ۶

اول یوحنا ۲ : ۴

اول یوحنا ۴ : ۲۰

کولسیان ۳ : ۹

یوحنا ۸ : ۴۴

یونس ۲ : ۸

امثال ۱۳ : ۵

مزامیر ۱۲۰ : ۲

مزامیر ۱۱۹ : ۱۶۳

مکاشفه ۲۱ : ۲۷

امثال ۴ : ۲۴

در این مشارکت به جنبه‌های مختلف دروغ نگفتن پرداختیم و اینکه در باور مسیحی ما حتی دروغ مصلحتی نیز نداریم و نباید به هیچ وجه در روح دروغ باشیم زیرا می‌دانیم که شریر در ذات خود دروغگو بوده و پدر دروغگویان می‌باشد در حالی که در خداوند هیچ دروغی نیست.

اگر برای دیدن مشارکت و دریافت برکت تمایل دارید؛ می‌توانید دکمه‌های پیوست متن را به ترتیب بفشارید.

Image module
ده فرمان ۹ بخش ۱
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۹ بخش ۲
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۹ بخش ۳
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۹ بخش ۴
کلیسای اسپارتا