مشارکت روز یکشنبه کلیسای اسپارتا به تاریخ ۲۲ – ۰۹ – ۲۰۱۹ با موضوع: ده فرمان ۶

مشارکت روز یکشنبه کلیسای اسپارتا

 

این مشارکت به رهبری پرستشی: برادر حسن سرخوش

و با پیغام: برادر کیوان رجبی

با موضوع: ده فرمان ۶، بود.

در این مشارکت به فرمان ششم از ده فرمان پرداختیم که مکتوب شده است که: قتل نکن.

برای این مشارکت از آیات زیر استفاده گردید:

خروج ۲۰ : ۱۳

امثال ۱۸ : ۲۱

امثال ۱۵ : ۴

متی ۴ : ۴

متی ۵ : ۲۱ – ۳۶

رومیان ۱۳ : ۹

غلاطیان ۵ : ۲۱

یعقوب ۲ : ۱۰ – ۱۱

یعقوب ۳ : ۱ – ۱۲

یعقوب ۵ : ۶

در این مشارکت به سه جنبه کلی درباره قتل نکن، پرداختیم که به قرار زیر می‌باشد:

قتل فیزیکی (استفاده از ابزارهای گوناگون برای از بین بردن جسم)

قتل روحانی (استفاده از زبان به عنوان ترور شخصیتی)

قتل خودی (نرساندن خوراک روحانی به خود و در نهایت خودکشی و مرگ در روح)

اگر برای دیدن مشارکت و دریافت برکت تمایل دارید؛ می‌توانید دکمه‌های پیوست متن را به ترتیب بفشارید.

 

Image module
ده فرمان ۶؛ بخش ۱
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۶؛ بخش ۲
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۶؛ بخش ۳
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۶؛ بخش ۴
کلیسای اسپارتا