مشارکت روز یکشنبه کلیسای اسپارتا به تاریخ ۰۸ – ۰۹ – ۲۰۱۹ با موضوع: ده فرمان ۴

مشارکت روز یکشنبه کلیسای اسپارتا

 

این مشارکت به رهبری پرستشی: برادر حسن سرخوش

و با پیغام: برادر کیوان رجبی

با موضوع: ده فرمان ۴، بود.

در این مشارکت به فرمان چهارم از ده فرمان پرداختیم که مکتوب شده است که: روز سبت را مقدس بدار.

برای این مشارکت از آیات زیر استفاده گردید:

خروج ۲۰ : ۸

خروج ۳۱ : ۱۳ – ۱۴

لاویان ۱۹ : ۳۰

تثنیه ۵ : ۱۲

اشعیا ۵۶ : ۲

یوحنا ۱۷ : ۱۷ – ۱۹

اگر برای دیدن مشارکت و دریافت برکت تمایل دارید؛ می‌توانید دکمه‌های پیوست متن را به ترتیب بفشارید.

Image module
ده فرمان ۴؛ بخش ۱
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۴؛ بخش ۲
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۴؛ بخش ۳
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۴؛ بخش ۴
کلیسای اسپارتا