تیزرهای کلیسای اسپارتا

تیزرهای ۱
Image
موضوع: شیر سبط یهودا
ساخته شده در گروه مدیای کلیسای اسپارتا
Image
موضوع: شیر سبط یهودا ۲
ساخته شده در گروه مدیای کلیسای اسپارتا
Image
موضوع: شیر غرش می‌کند
ساخته شده در گروه مدیای کلیسای اسپارتا
Image
موضوع: تا انقضای عالم با شما هستم
ساخته شده در گروه مدیای کلیسای اسپارتا
Image
موضوع: خداوند شبان من است ۱
ساخته شده در گروه مدیای کلیسای اسپارتا
Image
موضوع: خداوند شبان من است ۲
ساخته شده در گروه مدیای کلیسای اسپارتا
Image
موضوع: به مانند عقاب نگاه کن
ساخته شده در گروه مدیای کلیسای اسپارتا
Image
موضوع: مانند عقاب پرواز کن
ساخته شده در گروه مدیای کلیسای اسپارتا
Image
موضوع: از طوفان حراسم نیست
ساخته شده در گروه مدیای کلیسای اسپارتا
Image
موضوع: راه منم، زندگی منم
ساخته شده در گروه مدیای کلیسای اسپارتا
Image
موضوع: جان من برای خدا خاموش می‌شود
ساخته شده در گروه مدیای کلیسای اسپارتا
Image
موضوع: مسیح راه و راستی و حیات است
ساخته شده در گروه مدیای کلیسای اسپارتا

ادامه تیزرهای کلیسای اسپارتا

ساخته شده در گروه مدیای کلیسای اسپارتا
صفحه ۲صفحه ۲